Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 Szkolenia ONLINE na zamówienie JST

Wszystkie nasze tematy z listy szkoleń na zamówienia JST realizowane są również w formie online. Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem każdy z członków rady otrzymuje wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy. Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym "

Szkolenia online
Bezpieczeństwo i możliwości prawne dyrektora/nauczyciela podczas nauczania stacjonarnego w warunkach epidemii COVID-19
Bezpieczeństwo w sieci w e-learningu
Bezpieczna organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w zgodnie z wytycznymi MZ, GIS oraz MEN warunkach panującej epidemii COVID-19
Czas pracy i sposoby jego ewidencjonowania oraz wynagrodzenie za pracę w okresie czasowego ograniczenia szkół i placówek oświatowych w okresie pandemii.
Decyzje administracyjne i kierownicze w oświacie. Nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz z inne decyzje administracyjne dyrektora szkoły
Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/21
Dyrektor szkoły liderem w sytuacji kryzysowej
Działalność innowacyjna i eksperymentalna w kształceniu na odległość
Frekwencja a obowiązek szkolny i obowiązek nauki w kształceniu na odległość
Gospodarka finansowa i materiałowa w jednostkach oświatowych w świetle nowej podstawy prawnej ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności kierowników JST oraz jednostek podległych
Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za jej przeprowadzenie dla kierowników JST oraz jednostek podległych
Jak opracować ocenę pracy nauczycieli zgodnie z nowymi przepisami prawa zawartymi w karcie nauczyciela i w rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 2019 r. Omówienie zadań dotyczących oceny pracy dyrektora
Jak przygotować i zorganizować bezpieczny powrót uczniów i pracowników do szkół z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa właściwych dla czasu epidemii
Jak sprawować nadzór pedagogiczny w związku z kształceniem na odległość? Omówienie zmian
Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego 2020/21- nowa organizacja, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora PRZEDSZKOLA, niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowanymi zmianami
Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego 2020/21- nowa organizacja, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowanymi zmianami.
Jak zorganizować bezpieczny powrót dzieci i pracowników do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 6 maja 2020- nowe procedury bezpieczeństwa
Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z uwzględnieniem trzech form kształcenia: stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej.
Kontrola zarządcza w 2020 roku świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych - nowe podejście do wyznaczania celów i kompetencji JST oraz jednostek podległych
Krok po kroku jak organizować zdalne zebrania rady pedagogicznej- przewodnik dla dyrektora szkoły/przedszkola
Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego w warunkach pandemii COVID-19. Jak prowadzić monitoring spełniania obowiązku szkolnego w warunkach pandemii zależnie od formy nauczania obowiązującej w szkole.
Ocenianie w nauczaniu zdalnym - aspekt prawny i praktyczne rozwiązania. Korzyści i ryzyko
Ochrona danych osobowych w systemie nauczania zdalnego
Odpowiedzialność prawna nauczycieli z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Organizacja kształcenia zawodowego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty - regulacje prawne i rozwiązania praktyczne
Organizacja kształcenia zawodowego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty- regulacje prawne i rozwiązania praktyczne
Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej zgodnie z rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 (oraz jego nowelizacją) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym w nauczaniu zdalnym. Organizowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie pracy zdalnej
Pracownicze plany kapitałowe- obowiązki pracodawcy - kierownika jednostki sektora finansów publicznych
Pracownicze plany kapitałowe- obowiązki pracodawcy- kierownika jednostki sektora finansów publicznych
Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w sytuacji stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Procedury zmiany trybu nauczania w placówce oświatowej na wypadek pojawienia się w niej COVID-19- rok szkolny 2020/2021
Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego- arkusz organizacji szkoły/placówki oświatowej
Projektowanie zmian w planach i programach nauczania
Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz zmiany w prawie wewnątrzszkolnym w związku z nauczaniem on-line.
Przygotowanie, organizacja i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych w warunkach pandemii koronawirusa
Regulamin pracy - praktyczne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
Różne środki komunikacji elektronicznej i różne środki łączności w organizacji pracy sekretariatu w szkole
Ruch kadrowy w oświacie- zadania dyrektora szkoły i placówki publicznej, organu prowadzącego i związków zawodowych w zakresie kształtowania polityki kadrowej po reformie oświaty.
Wykorzystanie różnych środków komunikacji do protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) w szkole/placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. Zadania dyrektora i nauczycieli z uwzględnieniem zadań wynikających z nauczania zdalnego
Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (sio). Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole
Zasady prowadzenia akt osobowych. Elektronizacja akt. Obowiązki i zadania pracodawcy
Zasady rozwiązywania umów o pracę, zmiany warunków zatrudnienia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
Zmiany w prawie oświatowym. Nowe dokumenty związane z pandemią
Zobacz pełną listę tematów szkoleń online

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur