Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych w aspekcie kontroli PIP, GIODO, roszczenia przed Sądem Pracy

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia


Na dyrektora jako pracodawcę spadają liczne obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań tak istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej w oświacie. Uczestnik, w oparciu o akty prawne i orzecznictwo sądu, dowie się m.in.: W jakich przypadkach można zatrudnić nauczyciela na umowę o pracę na czas określony,  jak należy rozumieć przyczyny organizacyjne w szkole? Dlaczego wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania nie należy stosować wypowiedzenia zmieniającego? Jak rozwiązać prawidłowo umowę z nauczycielem i jakie mogę być roszczenia nauczyciela z tym związane? Jak powinien postąpić pracodawca, kiedy pracownik przed okresem wypowiedzenia (lub w okresie wypowiedzenia) przebywa na zwolnieniu lekarskim czy urlopie?

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik poznaje różne formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi i nauczycielami; wykorzystuje przepisy prawa pracy i prawa oświatowego, umiejętnie korzysta z orzecznictwa sądowego w tym zakresie; potrafi przewidzieć skutki spowodowane roszczeniami pracowników;
2. Uczestnik potrafi przygotować niezbędne wzory pism związanych ze sprawami kadrowymi; potrafi zastosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące zasad doręczania korespondencji;
3. Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej pracownika, związanej
z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy lub zmianą warunków pracy i płacy;
4. Słuchacz pozna zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracownika;
5. Słuchacz pozna aktualne zmiany w przepisach prawa pracy i wykorzystuje je w praktyce.

Program szkolenia


1.Proponowane przez resort edukacji zmiany dotyczące statusu nauczycieli.
2.  Proces zatrudniania pracowników (nauczycieli i pracowników samorządowych) – ogólne zasady i dokumentacja:
a) dokumentowanie informacji o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy o pracę,
b) przyjęcie pracownika do szkoły/placówki oświatowej – formy prawne zatrudniania i świadczenia pracy wynikające z pragmatyki zawodowej;
c) sposób zawierania umów o pracę, ich forma i treść oraz specjalne informacje przekazywane pracownikom kierowanym za granicę,
d) zasady i terminy potwierdzania zatrudnienia firmom zewnętrznym (np. ZUS),
e) akta osobowe i inna dokumentacja związana z zatrudnianiem pracownika,
f) terminy załatwiania spraw pracowniczych w prawie pracy i prawie administracyjnym.
3.  Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zatrudnieniu:
a) zasady kierowania pracowników na badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu bhp;
b) obowiązek zapewniania bezpieczeństwa związanego z przeciwdziałaniem pożarom oraz udzielania pierwszej pomocy pracownikom.
4 Rozwiązanie umowy o pracę –  jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
a) środki ochrony prawnej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy;
b) wpływ organizacji zajęć edukacyjnych i liczebności uczniów/wychowanków
na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem (w placówkach feryjnych i nieferyjnych);
c) wybór formy i terminów rozwiązania stosunku pracy:
i) - za porozumieniem stron,
ii) - jednostronnym oświadczeniem pracodawcy lub pracownika,
d) przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym;
e) rozwiązanie umowy o pracę a procedura awansu zawodowego nauczycieli;
f) zasady stosowania skróconych okresów wypowiedzenia i zwolnień z obowiązku świadczenia pracy,
g) ochrona ogólna i ochrona szczególna, konsultacje ze związkami zawodowymi,
h) odprawy i odszkodowania,
i) pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy – postępowanie pojednawcze i sądowe.
5   Wygaśnięcie stosunku pracy – przypadki wynikające z Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.
6 Wydanie pracownikowi świadectwa pracy – zmiany w przepisach prawa pracy.
7  Najnowsze orzecznictwo SN, stanowiska PIP, MEN w sprawach związanych z zasadami zatrudniania nauczycieli i pracowników samorządowych.

Poznajmy się

Dane kontaktowe