Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Wyzwania nowego roku szkolnego
JAK OPRACOWAC OCENĘ PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA I PRZYGOTOWAĆ ARKUSZE SAMOOCENY W OPARCIU O NOWE PRZEPISY PRAWA.
KOMPETENCJE KLUCZOWE KSZTAŁTOWANE W PRZEDSZKOLU ZADANIEM NAUCZYCIELA I KLUCZEM DO SUKCESU DZIECI. ZADANIA DYREKTORA A WDRAŻANIE KOMPEENCJI.
Nadzór nad pracodawcą i kontrole zewnętrzne w szkole i placówce oświatowej publicznej i niepublicznej po reformie oświaty
Nowe rozwiązania prawne w organizacji pracy dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019.
NOWE ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH – ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
Nowe zasady prowadzenia akt osobowych od stycznia 2019 r. Elektronizacja akt. Nowe obowiązki i zadania pracodawcy.
Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pracy szkoły na rok 2018/2019. Co nowego należy uwzględnić przy organizacji nowego roku szkolnego 2018/2019. Omówienie nowych przepisów prawa obowiązujących od września 2018 roku
PEDAGOG I PSYCHOLOG W SZKOLE -ROLA I ZADANIA. NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE OD 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU, SZKOLE, PLACÓWCE- ORGANIZACJA, REALIZACJA, DOKUMENTOWANIE ZGODNIE ZE STANEM PRAWNYM NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2018 R
Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa
Status i obowiązki Inspektora Ochrony Danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE - BEZPIECZEŃSTWO PRACY I NAUKI OD 1 WRZEŚNIA 2018 R
Szczegółowe zasady rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek budżetowych a RODO w świetle zmian w 2018 roku – aspekty prawne i praktyczne.
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W ROKU 2018
Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej
Administrator Bezpieczeństwa Informacji- zadania i uprawnienia
Analiza ryzyka w szkole/przedszkolu jako ważny element kontroli zarządczej
ARCHIWIZACJA W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. ORGANIZACJA OBSŁUGI KANCELARYJNEJ I ARCHIWALNEJ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej. Protokółowanie zebrań rady pedagogicznej w postaci tradycyjnej i elektronicznej
Doradztwo zawodowe w szkole. Obowiązki – nauczyciela- dyrektora – pedagoga i doradcy zawodowego.
INWENTARYZACJA- KROK PO KROKU- ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE PRZEPROWADZANIA, PRZEBIEGU I ROZLICZANIA INWENTARYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM REFORMY PRZEKSZTAŁCANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I REGULACJI RODO
Jak dokonać aktualizacji dokumentacji szkoły. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez dyrektora
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- zadania gminy, dyrektora, pedagoga, wychowawcy
Kontrola zarządcza w praktyce placówek oświatowych
KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE - WERYFIKACJA SYSTEMU - jednolity system kontroli zarządczej w szkołach i placówkach podległych JST
Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
Ochrona danych osobowych. Obowiązki dyrektora szkoły, jako administratora danych osobowych w szkole/placówce
Prawo autorskie i prawa pokrewne dla nauczycieli
Prawo prasowe dla dyrektorów szkół
Przepisy w zakresie żywienia w placówkach oświatowych- wymogi wynikające z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych. Korespondencja kancelaryjna
Standardy prawa rodzinnego- zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny
System bezpieczeństwa w szkole- bezpieczeństwo pracy i nauki
Tworzenie regulaminu pracy-organizacja i porządek w procesie pracy w szkole i placówce oświatowej
Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych
Zadania dyrektora szkoły związane z doskonaleniem pracowników
Zagrożenia terrorystyczne w placówkach oświatowych. Sytuacje kryzysowe w placówkach
Zarządzanie przez delegowanie zadań, uprawnień i obowiązków
Kształcenie i wychowanie
Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy
Finanse i ksiegowość
Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej
PRZEWODNIK PO OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ RODO - VADEMECUM DYREKTORA, NAUCZYCIELA I PRACOWNIKA ADMINISTRACJI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.
Czas pracy i urlopy pracowników niepedagogicznych
Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w Karcie Nauczyciela i aktami wykonawczymi. Nowe zadania dyrektora związane z oceną pracy nauczycieli i awansem zawodowym wynikające ze zmian w prawie oświatowym
Nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym od 1 stycznia 2018 r.
Ocena działalności pracy szkoły - klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz podsumowanie obszarów szkoły - jako zadania kluczowe związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/18. Zadania kluczowe związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/18
ORGANIZACJA PRACY WICEDYREKTORA SZKOŁY- ZADANIA, UPRAWNIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCE Z REFORMY OŚWIATY
ORGANIZACJA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 09 SIERPNIA 2017 R. (DZ.U. Z 2017, POZ. 1591)
PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ; Ruch kadrowy w oświacie w okresie specjalnych regulacji prawnych.
PROWADZENIE KADR W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PO REFORMIE OŚWIATY
PRZEWODNIK DYREKTORA PO DOKUMENTACJI I NADZORZE. NOWE ZADANIA DYREKTORA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM I DOKUMENTACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W PRAWIE OŚWIATOWYM
Ruch kadrowy 2018/19 w kontekście reformy systemu oświaty. Najnowsze zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy oraz ich skutki kadrowe dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Uporządkowanie dokumentacji szkoły zgodnie z przepisami prawa – weryfikacje i nowelizacje dokumentów. Poznaj nowe zasady prowadzenia dokumentacji po zmianie przepisów prawa
Zasady korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych od stycznia 2018 r. po zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur