Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Wyzwania nowego roku szkolnego
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE. PROCEDURY, KONTROLA, PRAKTYKA
Dziesięć najważniejszych obszarów w pracy dyrektora; weryfikacje i nowelizacje dokumentów
Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem przekształcanych i likwidowanych placówek
JAK OPRACOWAĆ OCENĘ PRACY NAUCZYCIELA I PRZYGOTOWAĆ ARKUSZE SAMOOCENY W OPARCIU O NOWE PRZEPISY PRAWA
Kompetencje kluczowe kształtowane w przedszkolu zadaniem nauczyciela i kluczem do sukcesu dzieci. Zadania dyrektora a wdrażanie kompetencji.
Nadzór nad pracodawcą i kontrole zewnętrzne w szkole i placówce oświatowej publicznej i niepublicznej po reformie oświaty
Nowe zasady finansowania zadań oświatowych - zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów szkół i placówek
Nowe zasady prowadzenia akt osobowych od stycznia 2019 r. Elektronizacja akt. Nowe obowiązki i zadania pracodawcy.
Plan nadzoru pedagogicznego oraz organizacja nowego roku szkolnego 2019/20 zgodnie z obowiązującymi i projektowanymi zmianami.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce - organizacja, realizacja, dokumentowanie zgodnie ze aktualnym stanem prawnym
Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa
Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym - arkusz organizacji szkoły/placówki oświatowej. Ruch kadrowy w oświacie w okresie specjalnych regulacji prawnych.
Reforma strukturalna szkół ponadpodstawowych, policealnych i kształcenia ustawicznego
ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH; KATALOG KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Status i obowiązki Inspektora Ochrony Danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
Statut szkoły ponadpodstawowej (branżowym) od 1 września 2019 r. w świetle ostatniej nowelizacji Prawa oświatowego
Statut szkoły ponadpodstawowej (Liceum, Technikum).
System bezpieczeństwa w szkole - bezpieczeństwo pracy i nauki
SYTUACJE KRYZYSOWE W SZKOLE. JAK ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI, UCZNIAMI i GRONEM PEDAGOGICZNYM
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19 W PRZEDSZKOLACH-; ZADANIA DYREKTORA I NAUCZYCIELI DOTYCZĄCE WYNIKÓW I WNIOSKÓW ZE SPRAWOWANEGO NADZORU ORAZ OCENY DZIAŁALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW PRACY PRZEDSZKOLA.
ZASADY GROMADZENIA DANYCH W SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO) W ROKU SZKOLNYM 2019/20 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORACH ZGROMADZONYCH W SZKOLE
Zmiany w prawie pracy, prawie oświatowym i innych ustawach. Nowe zasady przetwarzania danych osobowych skutkiem uchwalenia tzw. ustawy sektorowej
Zmiany w szkolnictwie zawodowym (branżowym) od 1 września 2019 r. w świetle ostatniej nowelizacji Prawa oświatowego.
Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej
Administrator Bezpieczeństwa Informacji- zadania i uprawnienia
Analiza ryzyka w szkole/przedszkolu jako ważny element kontroli zarządczej
Archiwizacja w szkole/placówce oświatowej. Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej w szkołach i placówkach oświatowych
Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych w aspekcie kontroli PIP, GIODO, roszczenia przed Sądem Pracy
Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej. Protokółowanie zebrań rady pedagogicznej w postaci tradycyjnej i elektronicznej
Doradztwo zawodowe w szkole. Obowiązki nauczyciela- dyrektora, pedagoga i doradcy zawodowego.
Inwentaryzacja krok po kroku - aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji z uwzględnieniem reformy przekształcanych placówek oświatowych i regulacji RODO
Jak dokonać aktualizacji dokumentacji szkoły. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez dyrektora
Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- zadania gminy, dyrektora, pedagoga, wychowawcy
Kontrola zarządcza w praktyce placówek oświatowych
Kontrola zarządcza w szkole - weryfikacja systemu - jednolity system kontroli zarządczej w szkołach i placówkach podległych JST
Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
Ochrona danych osobowych. Obowiązki dyrektora szkoły, jako administratora danych osobowych w szkole/placówce
Pedagog i psycholog w szkole - rola i zadania
Prawo autorskie i prawa pokrewne dla nauczycieli
Prawo prasowe dla dyrektorów szkół
Przepisy w zakresie żywienia w placówkach oświatowych- wymogi wynikające z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych. Korespondencja kancelaryjna
Standardy prawa rodzinnego- zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny
System bezpieczeństwa w szkole- bezpieczeństwo pracy i nauki
Szczegółowe zasady rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek budżetowych a RODO; aspekty prawne i praktyczne.
Tworzenie regulaminu pracy-organizacja i porządek w procesie pracy w szkole i placówce oświatowej
Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych
Zadania dyrektora szkoły związane z doskonaleniem pracowników
Zagrożenia terrorystyczne w placówkach oświatowych. Sytuacje kryzysowe w placówkach
Zarządzanie przez delegowanie zadań, uprawnień i obowiązków
Kształcenie i wychowanie
Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy
Finanse i ksiegowość
Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur