Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Administrator Bezpieczeństwa Informacji- zadania i uprawnienia

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) to osoba nadzorująca przestrzeganie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.  

Takim administratorem może być osoba fizyczna powołana do wykonywania swoich zadań przez administratora danych osobowych (ADO), czyli dyrektora szkoły/ placówki oświatowej.

Korzyści ze szkolenia


Podczas szkolenia ekspert przekaże Państwu wiedzę niezbędną do prawidłowego pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w szkole/ placówce oświatowej.
W czasie szkolenia dowiedzą się Państwo:
- jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem,
- jak stworzyć i wdrożyć system ochrony danych osobowych,
- jak powinna wyglądać dokumentacja ochrony danych osobowych,
- jak należy zabezpieczać dane osobowe,
- jak i z kim można zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- jak przygotować klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- jak wyodrębnić zbiory danych i które zbiory podlegają rejestracji w GIODO, a które rejestracji wewnętrznej

Program szkolenia


1. Rola ABI w szkole/ placówce oświatowej 
2. Powołanie ABI i zgłoszenie tej osoby do GIODO
3. Obowiązki ABI:
I. Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w przypadku:
a) gdy zwróci się o to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
b) cyklicznie na podstawie rocznego programu sprawdzeń, opracowanego przez ABI i przedłożonego do zatwierdzenia ADO (do końca roku poprzedzającego),
c) doraźnie, jeżeli ABI uzyska informacje wskazujące na występowanie istotnych zagrożeń naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności bezpieczeństwa tych danych.
II. Monitorowanie na bieżąco zaplanowanych procesów przetwarzania danych osobowych w celu stwierdzenia konieczności opracowania dokumentacji w tym zakresie.
III. Nadzorowanie opracowanie dokumentacji i przestrzeganie zasad w niej określonych
IV. Monitorowanie na bieżąco aktualność dokumentacji. Aktualizacja powinna być wykonana w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego w procesie przetwarzania danych osobowych.
V. Wnoszenie na piśmie uwag lub zastrzeżeń do dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
VI. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad określonych w dokumentacji, ABI sporządza raport zawierający zakres naruszenia oraz propozycje sposobu jego usunięcia i przedstawia go ADO.
VII. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (z wyjątkami).
VIII. Ochrona danych osobowych zgromadzonych w wersji elektronicznej:
a) Konfiguracja komputera,
b) System loginów i haseł,
c) Tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych plików,
d) Rozwiązywanie problemów technicznych
4. Powierzanie danych osobowych
5. Zgody na przetwarzania danych osobowych
6. System upoważnień do przetwarzania danych osobowych
7. Przepisy szczególne o przetwarzaniu danych osobowych
8. Dane osobowe w procesie rekrutacji, dane w ZFŚS, dane w dokumentacji przebiegu nauczania.
9. Dostęp do informacji publicznej
10. Podsumowanie

Poznajmy się

Dane kontaktowe