Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń towarzyszących stosunkowi pracy zastosowanie -praktycznych aspektów prawa pracy dla pracowników samorządowych i nauczycieli w placówkach oświatowych

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Celem szkolenia jest:
- kompleksowe omówienie praktycznych problemów związanych z zatrudnianiem pracowników samorządowych oraz nauczycieli , obowiązkiem przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze,  okresową oceną pracownika samorządowego, ochroną danych osobowych wynikających z procesu rekrutacji i zatrudniania pracownika , regulacji prawnych z tym związanych, regulaminy wynagradzania dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
- wskazanie praktycznych  rozwiązań oraz  regulacji prawnych dla pracodawców w zakresie: uprawnień i prawa pracy oraz ochrony BHP dla pracowników samorządowych, nauczycieli oraz dla pracowników niepełnosprawnych.
 

Korzyści ze szkolenia


Korzyści ze szkolenia:
Pozyskana wiedza i przykłady praktycznych rozwiązań pozwoli uczestnikom szkolenia działać w świetle obowiązujących przepisów prawa i wykorzystać nowoczesne narzędzia niezbędne do prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacją. Pozwoli również uniknąć błędów i da możliwości wprowadzenia we własnych systemach zarządzania rozwiązań przynoszących efekty niewymierne tzw. ład korporacyjny. Minimum wiedzy księgowej maksimum wiedzy praktycznej pokarze świat cyferek z innej perspektywy. Rzeczy z pozoru trudne staną się dla uczestników szkolenia łatwe , zrozumiałe i przejrzyste

Program szkolenia


1. Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych:
- podstawy prawne zatrudniania pracowników samorządowych,
- pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego - dotychczasowa praktyka a wprowadzone zmiany ustawy
- awans wewnętrzny – dotychczasowa praktyka a wprowadzone zmiany ustawy.
- obowiązki pracodawcy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników.
2. Nabór na stanowiska urzędnicze/kierownicze:
- obowiązek przeprowadzenia naboru, - zatrudnienie bez przeprowadzania naboru,
- ogłoszenia i dokumentacja związana z naborem - zakres danych osobowych, do żądania których jest uprawniony pracodawca samorządowy,
- uprawnienia kandydatów, uprawnienia głównych księgowych
- okresowa ocena pracowników samorządowych-kryteria i regulamin oceniania.
3.Regulaminy wynagradzania i ich praktyczne zastosowanie w świetle obowiązujących regulacji prawnych oraz naliczanie wynagrodzeń.
-unormowania prawne naliczania wynagrodzeń w oświacie-pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni
-wspólne regulacje prawne dotyczące naliczania wynagrodzeń
-kodeks pracy i przepisy wykonawcze
-wypłata dodatku za wysługę lat nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym
-ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca
-obniżenie wynagrodzenia za czas choroby oraz innej nieobecności lub rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
-wypłata  nagród i pozostałych dodatków wypłacanych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
-wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw z uwzględnieniem łącznego pensum
-prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
-naliczanie jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wg art.30a KN
-naliczanie wynagrodzeń i pochodnych oraz innych świadczeń wynikających z klasyfikacji wydatków na Rozdziałach 80149 i 80150- praktyczne przykłady, problematyka naliczeń oraz wybór odpowiedniej metodologii klasyfikacji wydatków płacowych  w podziale na bezpośrednie i pośrednie.
4. Uprawnienia  pracowników  niepełnosprawnych:
- dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej – nabycie prawa do urlopu – wyjaśnienia Ministerstwa Pracy w tym zakresie,
- skrócona norma czasu pracy i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie.
- sporządzanie deklaracji i informacji do PFRON
5.Mobbing- cóż to takiego?
-definicja i regulacje prawne, -praktyczne przykłady zachowań mających znamiona mobbingu,
- konsekwencje i skutki zachowań mobbingowych, - kodeksy etyczne a kodeks etyki nauczyciela.
- motywowanie pracowników, system nagród, dodatki motywacyjne.
6. Profilaktyczne badania lekarskie i wypłata świadczeń związanych z BHP:
- profilaktyczne badania lekarskie 
- refundacja wydatków za okulary dla pracownika-komu przysługuje
- należne świadczenia dla pracowników i dla nauczycieli związane z BHP- aspekt odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
-Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
-etapy tworzenia regulaminu ZFŚS, -katalog osób uprawnionych
-wykaz i omówienie działalności socjalnej, -praktyczne aspekty rozliczenia wypłaty poszczególnych świadczeń, -omówienie przykładów świadczeń , które są opodatkowane a które zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art..21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poznajmy się

Dane kontaktowe