Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO po zmianach w ustawie prawo zamówień publicznych związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw prawa europejskiego

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

W związku z ostatnimi zmianami w ustawie prawo zamówień publicznych przygotowaliśmy szkolenie, po którym będą Państwo: potrafili programować wydatki, dokonywać zakupów w toku zamówień publicznych oraz odpowiednio te wydatki dokumentować.

Korzyści ze szkolenia


-Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym ustawy dot. zamówień publicznych - po zmianach, -Zapoznanie z zasadami udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 EURO - ustalanie wartości, procedury oraz zamówienia w trybie z wolnej ręki w rozumieniu ustawy
- Nabycie praktycznych umiejętności programowania wydatków/zakupów, procedur zakupów oraz ich rejestrowania/dokumentowania
- Poznanie przydatnych wzorów dokumentów

Program szkolenia


. Omówienie aktualnego stanu prawnego – zwłaszcza przepisy, które obowiązują dla zamówień o wartości poniżej 30.000 euro. Wartość progów ustawy.
2. Zmiany w katalogu wyłączeń z ustawy
3. Udzielanie zamówień z pieniędzy publicznych, przeciwdziałanie korupcji, zasada zachowania uczciwej konkurencji i jawności postępowania
4. Zmiany w ustawach o odpowiedzialności ze przekroczenie dyscypliny finansów publicznych a wydatkowanie środków publicznych.
5. Zmiany w definicjach ustawowych. Pojęcia ustawowe: dostawy, usługi, roboty budowlane, anulowanie pojęć usług niepriorytetowych i priorytetowych ,nowe pojęcia: cykl życia produktu ,usługi społeczne
6. Wzrost znaczenia wykorzystania elektronicznych środków komunikacji
7. Czy jest możliwe dzielenie zamówienia na części, udzielanie zamówień w częściach? Nowe wskazania , zalecenia ustawy. Zamówienia powtarzające się okresowo
8 Opis przedmiotu zamówienia jako jeden z najistotniejszych elementów przygotowania postępowania ; czy wolno stosować nazwy handlowe producentów / zasada konkurencyjności
9. Zasady szacowania wartości zamówienia publicznego z należytą starannością, badanie rynku, rozpoznanie cen rynkowych.
10. Wspólny Słownik Zamówień - do czego służy, jak z niego korzystać- przykłady
11. Wybór oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia przyjętych kryteriów, czy oprócz ceny można /należy stosować także inne kryteria ?co na to ustawa /orzecznictwo/praktyka?, wzrost znaczenia kryteriów pozacenowych
12. Wzorcowy (autoryzowany przez Urząd zamówień publicznych) Regulamin udzielania zamówień .Zasady tworzenia regulacji wewnętrznych dla udzielanych zamówień –Regulaminów
13. Przykładowe Wzorce Regulaminów i Rejestrów zamówień.
14. Przygotowanie, przeprowadzenie i dokumentowanie zamówień poniżej 30.000 euro
15. Przygotowanie i prowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę zgodnie z ustawą Pzp - omówienie czynności Zamawiającego.
16. Jaki wpływ na niezmienność ceny mają takie elementy jak: zmiana podatku VAT, zmiana płacy minimalnej, wskaźnik inflacji, czy dopuszcza się waloryzację wartości zawartej umowy? Dopuszczalność zmian w umowie
17. Zamówienia na dostawy mediów – tryb udzielania, dokumentowanie, publikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie zamówień
18. Od 1.01.2014 roku każdy Zamawiający bez względu na wartość udzielanych zamówień  w danym roku., jest zobligowany do sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych; jak przygotować dane do sprawozdania , terminy
19. Plan budżetowy ; plan zamówień  - przykłady.
20. Odpowiedzialność Zamawiającego za naruszenie zasad związanych z wydatkowaniem pieniędzy publicznych wynikająca z ustawy, stosunku pracy, odpowiedzialność finansow , odpowiedzialność karna
21. Tematy związane z udzielaniem zamówień, zgłaszane przez Uczestników szkolenia (zachęcamy do zgłaszania pytań mailowo do Organizatora szkolenia).

WykładowcaPoznajmy się

Dane kontaktowe