Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Standardy prawa rodzinnego- zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej

Korzyści ze szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz jego stosowania w praktyce w szkołach i placówkach oświatowych. Uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony prawnej dziecka i rodziny. Podczas szkolenia zostaną omówione prawa dziecka w kontekście obowiązujących przepisów (m.in. Konwencji, Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Szczególna uwagę poświęca się zagadnieniom dotyczącym roli rodziców (prawnych opiekunów) dziecka oraz zasadzie poufności udzielania informacji, w tym przekazywaniu informacji przez szkołę zarówno z wykorzystaniem systemów informatycznych, podczas spotkań, zebrań
z rodzicami). Omawiane zagadnienia dotyczyć będą pomocy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, przewlekle chorym i niedostosowanym społecznie. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i orzecznictwo sądu dotyczące zarówno uczniów nieletnich jak i pełnoletnich.

Program szkolenia


1.       Pojęcie rodziny i relacje rodzinne; prawo rodzinne i opiekuńcze w systemie prawa. Ochrona prawna dziecka i rodziny.
2.      Pochodzenie dziecka - regulacje prawne.
3.      Władza rodzicielska – istota, powstanie i zakres, rola sądu w sprawowaniu
i odbieraniu władzy rodzicielskiej.
4.     Istotne sprawy dziecka.
5.      Prawa i obowiązki dziecka w kontekście obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, praw autorskich, prawa do prywatności.
6.     Przedstawiciele ustawowi dziecka.
7.      Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Formy ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej.
8.     Formy pieczy zastępczej.
9.     Przysposobienie - rodzaje przysposobienia i skutki w sferze praw rodziny.
10.  Opieka prawna nad ubezwłasnowolnionym i małoletnim – ustanowienie i sprawowanie opieki, prawa i obowiązki opiekuna prawnego, nadzór nad sprawowaniem opieki. Kuratela.
11.    Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
12.   Postępowanie w przypadku przemocy w rodzinie.
13.   Zasady poufności udzielania informacji.
14.  Prawa i obowiązki rodziców w szkole.

Poznajmy się

Dane kontaktowe