Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Narzędzia pracy doradcy zawodowego w szkole. Doradztwo edukacyjno-zawodowe - zbiór działań z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Kategoria: Kształcenie i wychowanie


Opis szkolenia

Doradztwo edukacyjno-zawodowe - zbiór działań z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (określonych szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532), wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz .U. z 2015 r.z późn. zm.) oraz opisanych w literaturze naukowej poświęconej doradztwu zawodowemu) doradztwo edukacyjno-zawodowe - czyli doradztwo realizowane na rzecz uczniów i młodzieży. Charakterystyczną jego ce­chą jest to, że odbiorca usługi jest osobą najczęściej niepełnoletnią, uczącą się, zatem i sama usługa jest realizowana w placówkach oświatowych - przede wszystkim szkołach oraz w o wiele mniejszym zakresie - w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Celem szkolenia jest:
- przekazanie wiedzy i poszerzenie umiejętności z zakresu wykonywania zadań Doradcy Zawodowego w Szkole w myśl obowiązujących przepisów prawa;
- analiza porównawcza terminologii: doradztwo zawodowe, a doradztwo edukacyjno-zawodowe;
- pomoc i praktyczne wskazówki w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji w zakresie tworzenia, wdrażania i ewaluacji Wewnątrzszkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Szkole oraz sprawozdań z pracy doradczej;
- przedstawienie kompleksowego zakresu merytorycznego oraz skutecznych metod aktywizujących w ramach prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole;
- wsparcie Doradcy Zawodowego w zakresie jego profesjonalnego rozwoju osobistego i zawodowego w ramach powierzonych zadań i funkcji;
- praktyczna analiza i rekomendacja metod i narzędzi stosowanych w praktyce Doradcy Zawodowego w pracy w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a także w pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych;
- nabycie wiedzy  i umiejętności w zakresie koordynowania pracy Szkolnego Biura Karier prowadzonych przez uczniów;
- pozyskanie wiedzy w ramach promocji Szkolnego Doradztwa Zawodowego wśród klientów wewnętrznych tj. uczniowie, rodzice, nauczyciela oraz klientów zewnętrznych tj.: społeczność lokalna, regionalna i ogólnokrajowa;
- prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych, projektów i warsztatów dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Szkole;
- nabycie umiejętności zarządzania informacja w ramach karier zawodowych i zawodów w pracy Doradcy zawodowego: pozyskiwanie, gromadzenie, selekcja i efektywne jej wykorzystywanie w pracy z uczniami i rodzicami;

Korzyści ze szkolenia


Korzyści ze szkolenia
1. Przedstawienie obowiązujących przepisów prawa i elementów zarządczych w ramach prowadzenia w szkole skutecznego Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego.
2. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z prowadzenia pełnej dokumentacji w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz sprawozdań z jego realizacji.
3. Strategia rozwoju osobistego i zawodowego Doradcy Zawodowego.
4. Kompleksowe zaprezentowanie zakresu merytorycznego i metodologii prowadzenia zajęć w zakresie doradztwa zawodowego w szkole.
5. Kompleksowy przegląd narzędzi wykorzystywanych w pracy Doradcy Zawodowego i jego praktyczne zastosowanie w pracy z indywidualnym uczniem w różnym typie i specyfice szkoły.
6. Nabycie umiejętności zarzadzania zespołem uczniów oraz planowania i organizacji pracy w ramach prowadzonego przez nich Szkolnego Biura Karier.
7. Współpraca w zakresie doradztwa zawodowego z innymi nauczycielami w szkole oraz rodzicami

Program szkolenia


Moduł 1.
Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe w szkole – charakterystyka zagadnienia.
(część teoretyczna) 
1.      Podstawy prawne i zarządcze dotyczące Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Szkole.
2.      Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – ramowe programy i wytyczne, formułowanie, etapy pracy, efektywne wdrożenie, ewaluacja i modyfikacja systemu.
3.      Standardy Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów i  typu szkoły: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła zawodowa, szkoła specjalna – przykłady systemów i dobra praktyka.
4.      Zawody przyszłości – charakterystyka zawodów w ramach dokumentów strategicznych tj. Edukacja 2030 i Europa 2020.
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (kzsz) a klasyfikacja zawodów i specjalności (kzis) – najnowsze wytyczne.
5.      Rola organu prowadzącego w rozwoju doradztwa zawodowego w szkole oraz środowiska lokalnego, regionalnego, ogólnokrajowego i międzynarodowego. Współpraca z partnerami społecznymi.
6.      Rola poszczególnych osób w szkolnym systemie doradztwa zawodowego (dyrektor, doradca zawodowy, pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele)
Moduł 2
Szkolny Doradca Zawodowy.
(część teoretyczno-praktyczna) 
1.      Sylwetka Doradcy Zawodowego – predyspozycje osobowościowe i kompetencyjne i ich rola  w profesjonalnej pracy doradcy. Testy osobowości i testy kompetencyjne.
2.      Etyka i kultura zawodowa w pracy Doradcy Zawodowego. Kodeks pracy doradcy zawodowego w praktyce.
3.      Budowanie wizerunku i autorytetu Doradcy Zawodowego w szkole. Partnerskie i aktywne relacje: Doradca- Uczeń, Doradca-Nauczyciel, Doradca-Rodzic, Doradca-Klienci zewnętrzni.
4.      Doskonalenie zawodowe Doradcy Zawodowego. Rozwój kompetencji osobistych zawodowych – możliwości i ograniczenia rynku pracy.
5.      Biuro karier w szkole – rola i zadania Szkolnego Doradcy Zawodowego. Zarzadzanie zespołem uczniów w ramach koordynacji pracy biura.
Moduł 3.
Skrzynka narzędziowa Doradcy Zawodowego w szkole.
(część praktyczna)
1.      Dokumentacja w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa edukacyjno- zawodowego (Plan pracy WSDZ, Sprawozdanie z realizacji WSDZ)  - jej analiza, formułowanie i wdrażanie, ewaluacja, modyfikacja itp..)
2.      Analiza zawodów – metody i narzędzia pracy w ramach wyboru zawodu.
Diagnostyka predyspozycji zawodowych uczniów – charakterystyka, metody i narzędzia.
3.      Narzędzia diagnostyczne w Indywidualnym Doradztwie zawodowym w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Narzędzia pracy w ramach rozwoju kompetencji miękkich uczniów tj. osobistych, społecznych oraz kompetencji zawodowych.
4.      Formy doradztwo i narzędzia diagnostyczne w ramach  doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów niepełnosprawnych.
5.      Metody i techniki tradycyjne i aktywizujące w pracy Doradcy Zawodowego - analiza porównawcza ich skuteczności.
6.      Przedstawienie  praktyczne metod tj. drama, debata, odgrywanie ról; studia przypadków itp.
7.      Narzędzia pracy Doradcy Zawodowego z nauczycielami w ramach pomocy w efektywnym wdrażaniu Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Szkole.
8.      Zarządzanie informacją w pracy doradcy zawodowego. Formy pozyskiwania informacji, ich przegląd i selekcja. Przykładowe źródła informacji i ich przydatność w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkole, Diagnoza zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Poznajmy się

Dane kontaktowe