Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny, aby był ciekawy i skuteczny oraz zgodny z reformą oświaty

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia

     
Nowa ustawa Prawo oświatowe i rozporządzenie w sprawie podstaw programowych nakładają na szkoły i placówki konieczność opracowania Programu wychowawczo-profilaktycznego.
    
Program ten powinien obejmować  wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
    
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły oraz szkolny zestaw programów nauczania
mają tworzyć spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.
     
Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

     Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele mają za zadanie wykonywanie działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb.
   
W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo – profilaktycznego ważna jest stała bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły.

Korzyści ze szkolenia


Opracowanie ciekawego i skutecznego Programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

1.Słuchacze znają przepisy prawa oświatowego określające proces wychowawczo -profilaktyczny.
2.Potrafią zbudować program wychowawczo -profilaktyczny zgodny z przepisami nowego prawa oświatowego.
3. Znają metody i techniki diagnozy potrzeb i problemów środowiska szkolnego.

Program szkolenia


1.       Program wychowawczo – profilaktyczny - podstawy prawne - główne założenia, cele i zadania wynikające z nowej podstawy programowej.
2.       Diagnoza obszarów problemowych - narzędzia i techniki badawcze pomocne w ocenie środowiska szkolnego.
3.       Omówienia zmian wynikających z rozporządzania MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
4.       Przykładowe rozwiązania  w zakresie działań wychowawczych, profilaktyki, informacyjnych i edukacyjnych - niezbędne do budowy programu..
5.       Przykładowa konstrukcja programu wychowawczo- profilaktycznego.
6.       Etapy tworzenia programu wychowawczo –profilaktycznego.
7.       Rola i zadania nauczycieli, pedagogów i rodziców w tworzeniu i realizacji programu.
8.       Ogólne uwagi dotyczące realizacji programu wychowawczo –profilaktycznego  w szkole
9.       Ewaluacja programu – sposoby, realizacja wniosków.
10.   Pytania do wykładowcy

Poznajmy się

Dane kontaktowe