Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Finanse, inwentaryzacja, sprawozdawczość i wzory księgowań- obowiązki dyrektora i głównego księgowego w świetle zmian wynikających z Reformy Oświaty, dokumentacja i niezbędne procedury.

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny podstawowej wiedzy i zasad mających wpływ na prawidłową organizację rachunkowości       i gospodarki finansowej umożliwiającej prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian i obowiązków wynikających w związku z REFORMĄ OŚWIATY od 01 września 2017 roku.
Omówione zostaną bardzo szczegółowo aktualne przepisy w zakresie Reformy Oświatowej,  obowiązki kierowników jednostek wynikające z tych zmian prawnych jak również wszystkie etapy prac związanych z przekształceniami jednostek oraz dokumentacja księgowa niezbędna w tym zakresie. Omówione zostaną aspekty księgowe zobowiązań i należności przy likwidacji jednostki budżetowej. Przedstawione zostaną procedury niezbędne przy likwidacji jednostki budżetowej, przekazanie oraz archiwizowanie dokumentów, sporządzenie stosownych protokołów.
Poruszony zostanie także bardzo ważny aspekt odpowiedzialności kierowników jednostek, głównych księgowych w świetle zmian w tym zakresie w roku 2016 – „roku przejściowym” oraz  w świetle zmian od roku 2017

Korzyści ze szkolenia


1.Zdobycie niezbędnej wiedzy.
2.Przedstawienie praktycznych aspektów i problematyki
3.Wymiana doświadczeń podczas bloku pt. "pytania od uczestników".

Program szkolenia


  1. Zmiany organizacyjne – likwidacja gimnazjum w obecnym kształcie , włączenie gimnazjum do innej jednostki budżetowej, przekształcenie gimnazjum w inną jednostkę. Okres przejściowy.
  2. Przygotowanie jednostki budżetowej przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego do
            REFORMY- procedury prawne.
  1. Przygotowanie jednostki budżetowej do likwidacji – obowiązki kierowników jednostek budżetowych.
4. Inwentaryzacja likwidowanego bądź przekształconego gimnazjum.
5. Zakres prac inwentaryzacyjnych, procedury prawne i ujęcie w księgach rachunkowych.
6. Księgowanie przyjęcia, przekazania majątku likwidowanego gimnazjum. Wzory   
    księgowań.
7. Dokumentacja księgowa zamknięcia ksiąg rachunkowych likwidowanego gimnazjum  
    zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
8. Budowa Planu finansowego na rok przyszły przy przekształceniu gimnazjum. Plan
    jednostki z klasami gimnazjalnymi.
9. Skutki w zasadach opracowania planów finansowych w zależności od formy
    przekształcenia.
10. Sprawozdawczość budżetowa po przekształceniu gimnazjum.
11. Obsługa finansowo-księgowa po przekształceniu gimnazjum.
12. Koszty wynagrodzeń pracowników likwidowanego gimnazjum – źródła, szacowanie.
13. Inne skutki finansowo-księgowe likwidacji i przekształcenia gimnazjum.
14. Procedury niezbędne przy likwidacji jednostki budżetowej, która jest czynnym  płatnika Vat a Centralizacja Vat i obowiązki Jednostki Samorządu Terytorialnego.
15.Przygotowanie i przekazanie dokumentacji księgowej szkoły-szczegółowe
      omówienie poszczególnej dokumentacji  księgowej.
16.    Przygotowanie i przekazanie teczek akt osobowych i innej dokumentacji kadrowej.
17.     Przygotowanie i przekazanie dokumentów organizacyjnych szkoły:
·        arkusze organizacji szkoły,
·        statut szkoły,
·        akt założycielski,
·        zarządzenia dyrektora,
·        uchwały rady pedagogicznej i innych organów kolegialnych szkoły,
·        wyniki kontroli organów zewnętrznych,
·        prowadzone rejestry,
·        druki ścisłego zarachowania – protokoły z ich inwentaryzacji,
-        dokumentacja Systemu Kontroli Zarządczej
-        wykaz pomieszczeń szkolnych i rejestr kluczy.
18.     Przygotowanie i przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania:
·        księga ewidencji „dzieci”,
·        księga „uczniów”,
·        arkusze ocen,
·        księgi arkuszy ocen,
·        protokół rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania,
·        dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć prowadzonych w szkole,
·        teczki udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
19.     Przygotowanie i przekazanie innej dokumentacji:
·        księga obiektu budowlanego wraz z protokołami badań i przeglądów,
·        regulaminy i procedury wewnętrzne obowiązujące w szkole,
·        plany, programy funkcjonujące w szkole,
·        pieczęcie, pieczątki i stemple
20.     Budowa protokołu przyjęcia – przekazania stanowiska dyrektora szkoły.

Poznajmy się

Dane kontaktowe