Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym od 1 stycznia 2018 r.

Kategoria: Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej


Opis szkolenia


Prezydent RP podpisał przygotowaną przez MEN ustawę z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół oraz placówek ... czytaj więcej

Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrożenia zmian wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza nowe rozwiązania do Karty Nauczyciela. Zmiany dotyczą awansu zawodowego, oceny pracy, warunków zatrudniania nauczycieli, wynagrodzeń, urlopów zdrowotnych, urlopów wypoczynkowych kadry kierowniczej, czasu pracy i uprawnień socjalnych.

Korzyści ze szkolenia


1. poszerzenie wiedzy w zakresie nowych zadań dyrektora szkoły, wynikających ze zmian
w Karcie Nauczyciela,
2. przygotowanie dyrektora szkoły jako pracodawcy do podjęcia decyzji kadrowych wynikających z proponowanych zmian.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1. znają proponowane regulacje prawne,
2. potrafią przygotować się do ich wprowadzenia

Program szkolenia


 1.     Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli:
a)     zatrudnianie nauczycieli w przedszkolach i szkołach niepublicznych,
b)     nowe zasady zatrudniania nauczycieli stażystów.
c)     informacja z Krajowego Rejestru Karnego a przerwa w zatrudnieniu.
d)     zmiany dotyczące ograniczenia wymiaru zatrudnienia.
e)     nowe rozwiązania dotyczące stanu nieczynnego.

2.     Awans zawodowy nauczycieli:
a)    nowe zasady przebiegu ścieżki awansu zawodowego nauczyciela stażysty, postępowanie egzaminacyjne,
b)    wydłużenie okresów pracy w szkole przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego,
c)     stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli akademickich,
d)    ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego.

3.     Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli:
a)    nowa skala ocen,
b)    obowiązek dokonywania oceny pracy – terminy i tryb,
c)     skutki prawne oceny niezadawalającej,
d)    tryb odwoławczy od oceny pracy,

e)    regulamin dokonywania oceny pracy opiniowany przez kuratora oświaty – szczegółowe kryteria ustalane na poziomie szkoły.
4.     Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli:
a)    pensum dla nauczycieli specjalistów ustalone w Karcie Nauczyciela,
b)    objęcie nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zakazem realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych,
c)     zatrudnianie nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5.      Nowe zasady korzystania z uprawnień socjalnych, urlopów i uprawnień rodzicielskich:
a)    nowy wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły feryjnej,
b)    wykorzystywanie urlopów uzupełniających,
c)     urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w szkole feryjnej i nieferyjnej,
d)    nowe zasady udzielania i korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
e)    zmiany dotyczące urlopu wychowawczego,
f)      określenie w Karcie Nauczyciela zasad korzystania z opieki na dziecko do lat 14.,
g)    likwidacja uprawnień wynikających z art. 54- 61 obowiązującej Karty Nauczyciela.

6.     Zmiany dotyczące wynagrodzeń:
a)    Wynagrodzenie zasadnicze wypłacane z dołu,
b)    Nowy dodatek dla nauczycieli za wyróżniającą pracę.

7.     Inne proponowane w Karcie Nauczyciela zmiany dotyczące szkół i placówek publicznych i niepublicznych.

Poznajmy się

Dane kontaktowe