Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Zasady korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych od stycznia 2018 r. po zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Kategoria: Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej


Opis szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w zasadach tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli najbardziej efektywnego i zgodnego przepisami ich zagospodarowania w warunkach konkretnego pracodawcy.
Podczas szkolenia poszczególne normy prawne zostaną omówione na przykładach. Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem sądu oraz stanowiskami izb skarbowych.
Formuła szkolenia zakłada możliwość zadawania przez uczestników pytań i analizę trudnych przypadków, wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

Korzyści ze szkolenia


Słuchacz potrafi:
1. Stosować w praktyce obowiązujące przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia, wyroki SN, stanowiska urzędów skarbowych).
2. Rozumie istotę i cel funduszu.
3. W sposób bezbłędny dokonuje odpisu na zfśs.
4. Potrafi samodzielnie przygotować projekt regulamin zfśs.
5. W sposób zrozumiały i świadomy korzysta ze świadczeń socjalnych na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy, prawa karnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

Program szkolenia


 1. Obowiązek tworzenia zfśs w tzw. sferze budżetowej i u pracodawców pozabudżetowych po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
 2. Istota i cel tworzenia funduszu.
 3. Likwidacja szkoły, przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnemu innemu podmiotowi, wygaszenie gimnazjum oraz zasady rozliczania zfśs w przypadkach przejścia pracowników do innych pracodawców. Zmiany wynikające m.in. z nowelizacji Karty Nauczyciela.
 4. Tworzenie zfśs w 2018 r.:
a)    prawidłowe naliczenie odpisu w systemie powszechnym z uwzględnieniem zmian,
b)    wskaźniki odpisu na 2018 r.,
c)    planowanie wydatków na dany rok.
 1. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.
 2. Ustawowy zakres działalności socjalnej:
a)    rodzaje dopuszczalnych wydatków z zfśs,
b)    wydatki niepodlegające finansowaniu w ramach działalności socjalnej.
 1. Procedura tworzenia, wprowadzania zmian i uzgadniania regulaminu zfśs.
 2. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu u danego pracodawcy:
a)    modyfikowanie uprawnień socjalnych,
b)    zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach,
c)    korzystanie z zfśs przez  emerytów i rencistów zakładu pracy.
 1. Zasady przyznawania świadczeń oraz  ich opodatkowanie od stycznia 2018 r.
  po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
a)    dopłaty do różnych form wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów
i rencistów,
b)    warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg) oraz ich opodatkowanie dla pracowników i emerytów,
c)    warunki i skutki finansowania z zfśs bonów towarowych dla pracowników
i emerytów; zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z zfśs,
d)    problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych,
e)    finansowanie z zfśs usług opieki nad małymi dziećmi.
 1. Pożyczki mieszkaniowe:
a)    zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe,
b)    oprocentowanie pożyczek,
c)    sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania,
d)    możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.
e)    problem przedawnienia spłaty pożyczki z zfśs
 1. Status, skład i rzeczywiste uprawnienia zakładowych „komisji socjalnych”.
 2. Dokumentacja socjalna a dane osobowe pracownika.
 3. Udział związków zawodowych w działalności socjalnej w zakładzie pracy.
 4. Administrowanie funduszem oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności
  za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zfśs.

Poznajmy się

Dane kontaktowe