Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

ORGANIZACJA PRACY WICEDYREKTORA SZKOŁY- ZADANIA, UPRAWNIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCE Z REFORMY OŚWIATY

Kategoria: Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej


Opis szkolenia

Cele szkolenia:
-kształtowanie nawyku korzystania z nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji pracy na stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych,
-poszukiwanie rozwiązań merytorycznych zmierzających do efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole po zmianie systemu oświaty

Korzyści ze szkolenia


Po szkoleniu uczestnik:
1. zna przepisy prawa regulujące powierzanie stanowisk kierowniczych w systemie oświaty w oparciu o ustawę Prawo oświatowe i akty wykonawcze do ustawy,
2. potrafi sprawnie zorganizować swoją pracę na stanowisku kierowniczym, udziela rzetelnych informacji podległym służbowo pracownikom,
3. potrafi skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny w oparciu o aktualny stan prawny i nowoczesne metody zarządzania, jest inicjatorem wielu działań, wykorzystuje w praktyce aktualne przepisy prawa, wdraża działania innowacyjne, nowatorskie,
4. zna podstawowe zasady prowadzenia polityki finansowej w placówce.

Program szkolenia


1.       Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, ustawą Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe oraz akty wykonawcze do tych ustaw :
a)       warunki formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora określone w nowym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej,
b)      rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej
w powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania
z tych stanowisk; okres przejściowy wynikający z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
c)       forma zawarcia stosunku pracy,
d)      szczególna ochrona wynikająca z ustawy o związkach zawodowych,
e)       zastępowanie nieobecnego dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki,
f)       kwalifikacje wicedyrektora.
2.       Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora wynikające z potrzeb organizacyjnych szkoły i reformy systemu oświaty.
3.       Organizacja pracy wicedyrektora:
a)       własne organizowanie tygodnia i dnia pracy,
b)      harmonogram czynności kierowniczych wicedyrektora (wicedyrektorów) w układzie roku szkolnego,
c)       warsztat pracy wicedyrektora,
d)      organizacja rekolekcji po zmianie rozporządzenia ministra edukacji w sprawie zasad organizacji religii,
e)       nadzór nad realizacją programu wychowawczo – profilaktycznego,
4.       Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez wicedyrektora zgodnie z nowymi zasadami nadzoru określonymi w ustawie Prawo oświatowe. Formułowanie wniosków i ich realizacja:
a)       uwzględnianie w nadzorze wewnętrznym działań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa,
b)      nowe formy nadzoru pedagogicznego,
c)       organizacja i planowanie czynności nadzoru pedagogicznego (obserwacja zajęć lekcyjnych
i innych zajęć, pracy biblioteki, świetlicy, pedagoga),
d)      kontrola przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów określonych w nowym statucie szkoły,
e)       organizacja zastępstw, prowadzenie księgi zastępstw,
f)       realizacja nowej i dotychczasowej podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,
g)      organizowanie nauczania indywidualnego po zmianie rozporządzenia od 1 września 2017 r.
h)      nowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej a pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkołach dotychczasowego systemu oświaty: gimnazja i szkoły ponadgimnzjalne – zasadnicze zawodowe, trzyletnie licea i czteroletnie technika,
i)        nowe zasady organizowania kształcenie, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
5.       Przebieg awansu zawodowego:
a)       wicedyrektor w ścieżce awansu zawodowego,
b)      wicedyrektor w roli przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
c)       proponowane przez resort edukacji zmiany w procesie awansu zawodowego nauczycieli.
6.       Udział wicedyrektora w działaniach dotyczących dokonywania nauczycielom oceny pracy. Proponowane przez resort edukacji zmiany.
7.       Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole lub placówce:
a)       organizacja imprezwycieczek z uwzględnieniem przepisów ustawy o kulturze fizycznej oraz rozporządzeń ministra edukacji,
b)      bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów i pracowników – zmiany wynikające z kodeksu pracy.
8.       Bieżąca kontrola dokumentacji przebiegu nauczania z uwzględnieniem nowego rozporządzenia obowiązującego od 1 września 2017 r.:
a)       Dzienniki przedszkola, dzienniki zajęć lekcyjnych i dzienniki innych zajęć – obowiązek wprowadzania innych danych osobowych,
b)      zmiany w zakresie prowadzenia i archiwizowania arkuszy ocen,
9.       Kontrola oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy:
a)       organizacja egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
b)      odwołanie od trybu ustalonej oceny,
c)       dokumentacja egzaminu i sposób jej przechowywania i udostępniania uczniom i rodzicom.
10.   Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w art. 42 Karty Nauczyciela. Analiza potrzeb uczniów.
11.   Czas pracy nauczycieli i jego ewidencja z uwzględnieniem rozliczania godzin ponadwymiarowych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Proponowane przez resort edukacji zmiany dotyczące realizacji godzin ponadwymiarowych, zastępstw doraźnych i urlopów wypoczynkowych przez kadrę kierowniczą szkoły. 

Poznajmy się

Dane kontaktowe