Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

ARCHIWIZACJA W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. ORGANIZACJA OBSŁUGI KANCELARYJNEJ I ARCHIWALNEJ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia

Wszystkie publiczne szkoły  w Polsce podlega stałej kontroli archiwów państwowych. W wyniku nowelizacji ustawy archiwalnej ustalona zostaje po raz pierwszy procedura kontrolna, ale przede wszystkim zmienia się zakres przedmiotowy i podmiotowy tej kontroli. To największa nowelizacja przepisów archiwalnych od kilkunastu lat. Archiwa państwowe kontrolą będą mogły objąć także podmioty prywatne. 

Celem zmian jest m.in. ułatwienie gromadzenia, zarządzania i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej (w tym elektronicznego załatwiania spraw) oraz uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją i systemu zarządzania dokumentacją na nośnikach tradycyjnych (szczególnie papierowych). Ponadto ustawa umożliwia wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym ich przeprowadzanie niezależnie od właściwości miejscowej archiwum państwowego. Gromadzenie i zarządzanie dokumentacją przez szkoły i placówki oświatowe, a następnie jej przekazywanie do archiwów w coraz większym stopniu dotyczy dokumentów elektronicznych.

Podczas szkolenia zostanie omówiona znowelizowana ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i jej zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych.  Zostaną wskazane obowiązujące zasady organizacji obsługi kancelaryjnej i archiwalnej, w tym klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji oraz tryb wprowadzania zmian w obowiązujących instrukcjach i jednolitym rzeczowym wykazie akt. Szczególną uwagę zwraca się na nowe zasady i zakres kontroli archiwów.

Uwzględniając powyższe regulacje, pilnym zadaniem stało się zharmonizowanie przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją w postaci papierowej z przepisami dotyczącymi dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja papierowa i elektroniczna będzie bowiem występować równolegle w ramach prowadzonych spraw. Zmiana przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją w postaci tradycyjnej (tj. nieelektronicznej) usprawni przechodzenie podmiotów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w postaci cyfrowej, w tym elektronicznego załatwiania spraw, a równocześnie zapewni sprawne postępowanie z dokumentacją wpływającą nadal w postaci papierowej.

Korzyści ze szkolenia


1.przygotowanie do wdrożenia zmian wynikających z nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym,
2.podniesienie poziomu kompetencji osób zarządzających i współodpowiedzialnych za obieg dokumentów i ich archiwizacje w szkole i placówce oświatowej,
3.uaktualnienie i zdobycie nowej wiedzy w zakresie wymagań prawnych w odniesieniu do ochrony
i zabezpieczania dokumentacji szkoły,
4.nabycie umiejętności zarządzania w tworzeniu dokumentów, procedur i instrukcji
w odniesieniu do procesu przyjmowania, wytwarzania i archiwizacji dokumentacji szkoły/placówki oświatowej,
5.nabycie umiejętności tworzenia przykładowych procedur, instrukcji do wdrożenia we własnej placówce oświatowej.

Program szkolenia


1.      Przepisy prawa związane z archiwizacją
2.       Wpływ zmian na organizację archiwów zakładowych i składnic akt w szkołach i placówkach oświatowych.
3.       Rodzaje współczesnej dokumentacji:
a)      kryterium postaci fizycznej (pojęcia: dokumentacja, dokument, dokument elektroniczny: pierwotny
i odwzorowanie cyfrowe, dokument papierowy),
b)      sposób rejestrowania i przechowywania (dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw),
c)       kryterium wartości historycznej.
4.       Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej podmiotów publicznych po nowelizacji ustawy archiwalnej:
a)      ogólne zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną - zmiany
w okresach przechowywania dokumentacji w podmiocie,
b)      nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, jej przekazywania do archiwum państwowego i brakowania – założenia wynikające z delegacji ustawowej
i ich przełożenie na akt wykonawczy,
c)       ustawowa możliwość wykorzystywania systemów teleinformatycznych do elektronicznego zarządzania dokumentacją i obsługiwania działalności archiwalnej a praktyka postępowania z dokumentacją.
5.       Opracowanie i wdrożenie w szkole normatywów kancelaryjno-archiwalnych – ustawowa rola instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej, tryb uzupełniania jednolitych rzeczowych wykazów akt 
6.       Przechowywanie dokumentacji w szkole oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej:
a)      lokal archiwum i składnicy akt,
b)      przekwalifikowanie dokumentacji zastałej w szkole i placówce oświatowej.
7.       Archiwa zakładowe i składnice akt w nowych realiach – obowiązki podmiotów w których prowadzone są archiwa zakładowe i składnice akt, zakres nadzoru realizowanego przez archiwa państwowe.
8.       Kontrola archiwalna - nowe zasady i zakres.
9.       Ostatnie zmiany dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.
10.   Niepaństwowy zasób archiwalny i archiwa społeczne po nowelizacji ustawy archiwalnej.

Poznajmy się

Dane kontaktowe