Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

NOWE ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH – ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

Kategoria: Wyzwania nowego roku szkolnego


Opis szkolenia

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian w zasadach finansowania kilku ważnych obszarów zadań realizowanych przez samorządy, a także przez prowadzone lub dotowane szkoły i placówki. Nowe regulacje
w zakresie: dotacji celowych dla jst z budżetu państwa (wychowanie przedszkolne, podręczniki), regulacje dotyczące środków na organizację kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, rozliczenia finansowe pomiędzy jst, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, finansowanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym – stanowią spore wyzwanie zarówno dla przedstawicieli organów prowadzących i dotujących, jak i dyrektorów szkół i placówek. Zmiany przepisów generują m.in. konieczność wprowadzenia zmian w uchwałach organów stanowiących samorządów. Osobnym obszar stanowią zmiany wprowadzane ww. ustawą w Karcie Nauczyciela, które niosą za sobą skutki organizacyjne i finansowe.

Korzyści ze szkolenia


1. zdobycie wiedzy na temat nowych uregulowań prawnych;
2. nabycie umiejętności zastosowania nowych rozwiązań prawnych w praktyce;
3. przygotowanie merytoryczne do przeprowadzenia aktualizacji uchwał jst i innych dokumentów zgodnie z nowymi przepisami - w zakresie kompetencji organów prowadzących i dyrektorów;
4. zwiększenie świadomości wpływu wprowadzanych zmian na politykę oświatową
i finanse jst.

Program szkolenia


1. Ogólna charakterystyka zmian wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych:
- terminy ich obowiązywania,
- przepisy przejściowe.
 
2. Nowe regulacje w zakresie dotacji celowych dla jst z budżetu państwa:
a) zmiany w zasadach udzielania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania  
     przedszkolnego,
b) zmiany w udzielaniu i rozliczaniu dotacji na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do
     podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych:
       - bezpłatne podręczniki i materiały dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
       - bezpłatne podręczniki i materiały w ośmioklasowych szkołach podstawowych oraz
          wygaszanych gimnazjach lub klasach dotychczasowego gimnazjum,
       - obowiązki dyrektorów i organu prowadzącego.
 
3.    Środki na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:
      - zasady naliczania,
      - zakres ich przeznaczenia.
 
4.    Zmiany w dotowaniu szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst:
      - wskaźnik zwiększający,
      - rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
      - wydatkowanie środków z dotacji,
      - konieczność zmian w uchwałach jst (na przykładzie),
      - uprawnienia i obowiązki organów dotujących i podmiotów dotowanych.
     
  1. Ustalanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – konieczność zmiany uchwały jst (na przykładzie).
 
6. Nowe zasady finansowania przez gminy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 
7.    Zmiany w Karcie Nauczyciela, w kontekście skutków organizacyjnych i finansowych,
w zakresie:
a)    awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy oraz obowiązków nauczycieli,
b)    wynagradzania nauczycieli oraz uprawnień socjalnych,
c)    czasu pracy nauczycieli,
d)    urlopów wypoczynkowych nauczycieli,
e)    urlopu dla poratowania zdrowia,
f)    nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami,
g)    uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 
8.    Zmiany w innych przepisach, w tym w Systemie Informacji Oświatowej.

Poznajmy się

Dane kontaktowe