Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Ocena działalności pracy szkoły - klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz podsumowanie obszarów szkoły - jako zadania kluczowe związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/18. Zadania kluczowe związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/18

Kategoria: Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej


Opis szkolenia

Zakończenie roku szkolnego to ważny etap pracy szkoły dotyczący oceniania, klasyfikowania i promowania. To także analiza i ocena realizacji planów pracy, wyniki i wnioski z nadzoru, ustalenie rekomendacji do pracy w roku przyszłym. To jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany pracy, plan nadzoru dyrektora,  program wychowawczo-profilaktyczny.
        Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  różnorodne sposoby i narzędzia do analizy i oceny działalności pracy szkoły za rok szkolny 2017- 2018 zgodnie z nowymi przepisami prawa. Przedstawimy przykładowe opracowania i analizy, które podkreślą kreatywność pracy nauczycieli w realizacji podstawy programowej, zwrócą uwagę na realizację kompetencji uczniów. Podpowiemy jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę w sprawie klasyfikacji i promocji, które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, jakie zadania zaplanować na radę podsumowującą pracę szkoły, aby przebiegała w sposób sprawny i skuteczny. Pokażemy przykładowe uchwały rady pedagogicznej.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia utrwali swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisy prawa oświatowego związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz szczegółowe rozwiązania w tym zakresie, dotyczące trybu i procedur.
2. Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy szkoły, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru, programu wychowawczo-profilaktycznego, programów innowacyjnych i innych realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
3. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, w szczególności budować uchwały, opracowywać protokoły, zestawienia i analizy.

Program szkolenia


 1. Najistotniejsze zagadnienia dotyczące rocznej klasyfikacji i promocji uczniów, terminy, procedury, omówienie trybu odwoławczego od ocen z zajęć edukacyjnych, oraz trybu odwoławczego od ocen zachowania.
 1. Egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy poprawkowe - terminy, wymagania edukacyjne, sposoby powiadamiania, powołanie komisji do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, wzory protokołów z tych egzaminów.
 2. Zaplanowanie i organizacja zebrania rady pedagogicznej  w sprawie rocznej klasyfikacji i promocji uczniów,  - przykładowy porządek zebrania, uchwały, zestawienia dotyczące klasyfikacji, analizy porównawcze, zadania zespołów nauczycielskich.
 3. Zadania dyrektora szkoły i wicedyrektora związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zebrania podsumowującego pracę szkoły – wydanie zarządzenia lub ogłoszenia w sprawie zebrania wraz z podaniem porządku zebrania, ustalenie zadań dla członków rady pedagogicznej, podanie wzorów opracowań.
5. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia,  wzory opracowań.
6. Ocena efektów uczenia, realizacja podstawy programowej – przykładowe opracowania niezbędne w monitorowaniu jakościowym podstawy programowej, wzory wniosków i rekomendacji.
7. Ogólne wnioski dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego;
    a) ogólne wnioski i rekomendacji z ewaluacji wewnętrznej;
  b) ogólne wnioski i zalecenia z kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa i wewnątrzszkolnych regulaminów;
 c) wnioski i rekomendacje wynikające ze wspomagania nauczycieli;
 d) obszary monitorowania - wnioski i rekomendacje do pracy w roku przyszłym.
 e) wnioski i zalecenia z obserwacji zajęć.
8. Podsumowanie działań w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa – wnioski i zalecenia do realizacji w roku szkolnym 2017/18.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. – wzór uchwały wraz z propozycją realizacji wniosków.
10. Informacje o działalności szkoły – zadania dyrektora szkoły i nauczycieli:
 1. wyniki egzaminów zewnętrznych  - analiza w zakresie kształconych umiejętności,
 2. ocenianie wewnątrzszkolne (efekty wewnątrzszkolne - wyniki nauczania z poszczególnych przedmiotów),
 3. wewnątrzszkolne badania wyników nauczania z uwzględnieniem wniosków z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych,
 4. udział uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych,
 5. organizacja zajęć dodatkowych, efektywność prowadzonych zajęć,
 6. realizacja planów dydaktycznych, programów własnych i innowacyjnych,
 7. projekty edukacyjne i unijne, ewaluacja.
 8. ocena sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami.
11. Model wprowadzania zmian w zakresie zmian w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczycieli.
12. Przykłady dokumentów, zapisów, wystąpień.      

Poznajmy się

Dane kontaktowe