Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.


Zmiany w prawie oświatowym 2018
Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczyciela.
Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne.
Efektywna diagnoza jako podstawa tworzenia programu wychowawczo- profilaktycznego.
Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle nowych wymagań
Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
Jak ocenić skuteczność działań wychowawczo-profilaktycznych?
Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą programową.
Nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym od 1 stycznia 2018 r.
NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY. STATUT SZKOŁY/PLACÓWKI PO REFORMIE OŚWIATY
Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Formułowanie wniosków do dalszej pracy z dzieckiem/uczniem. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku - jak ocenić efektywność?
Ocena pracy nauczyciela po nowelizacji. Co rada pedagogiczna powinna wiedzieć w tym zakresie.
Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnościami w świetle zmienionych przepisów w roku szkolnym 2018/19
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej
Prawo oświatowe dla nauczycieli.
PROGRAM INNOWACYJNY I NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W PRACY NAUCZYCIELI JAKO GŁÓWNE KRYTERIA ZWIĄZANE Z OCENĄ PRACY NAUCZYCIELA ZGODNIE NOWYMI PRZEPISAMI PRAWA
Program wychowawczo-profilaktyczny zgodny z nową podstawą programową z 14 lutego 2017r.
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty
WERYFIKACJA, ANALIZA I NOWELIZACJA STATUTU. STATUT SZKOŁY/PLACÓWKI PO REFORMIE OŚWIATY
Wsparcie we wdrożeniu RODO w szkole/ placówce oświatowej
Zespół dobrze zintegrowany w dobie reformy oświaty
Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019
Nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji
Kształcenie
Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej
Analiza wyników kształcenia a poniesienie jakości pracy szkoły
Budowanie harmonogramów działań służących podniesieniu efektywności kształcenia
Diagnoza ucznia uzdolnionego. Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół
Dostosowanie wymagań, metod oraz form pracy - bieżące wsparcie ucznia
Edukacyjne wsparcie rodziców jako nowe zadanie szkoły i nauczycieli
Efektywne nauczanie przedmiotów przyrodniczych
Efektywne nauczanie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem TIK
Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
Indywidualizacja procesu nauczania
Informacja zwrotna i Ocenianie Kształtujące - zastosowanie w praktyce szkolnej
Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych
Jak oceniać osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów - aktualności w prawie oświatowym
Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się?
Jak uczą się uczniowie?
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.
Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia
Kreatywne nauczanie
Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń
Mapa jakości szkoły. Sposoby na realizację art.21a ustawy o systemie oświaty
Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w szkole ponadpodstawowej zawodowej
Ocenianie kształtujące czyli ocenianie wspierające rozwój dziecka/ucznia
Ocenianie kształtujące na lekcjach historii
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - aspekt prawny i psychologiczny
Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym
Organizacja pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Plan daltoński jako narzędzie faktycznej indywidualizacji procesu nauczania
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
Pomiar dydaktyczny. Jak najlepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu pracy szkoły?
Praca metodą projektu edukacyjnego
Przedmiotowe Zasady Oceniania. Konstruowanie szkolnych wymagań z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z nowej podstawy programowej i nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Twórcze metody pracy na lekcji - jak rozwijać kreatywność uczniów?
Uczenie się we współpracy, czyli jak skutecznie organizować pracę w zespołach na zajęciach lekcyjnych
Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego
Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów - ocenianie przedmiotowe
Współpraca z rodzicami oraz wywiadówka w szkole - jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem
Wycieczka jako sposób na efektywną realizację podstawy programowej
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących nowych zmian w Ustawie o Systemie Oświaty.
Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Wyzwania współczesnej szkoły
Dialog motywacyjny
Dobre relacje rówieśnicze podstawą skutecznej edukacji - budowanie zespołu klasowego.
Dopalacze - nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować
Dziecko z wadą słuchu w szkole
Dziecko z zespołem Tourette`a w systemie szkolnym
Jak być skutecznym w doskonaleniu funkcjonowania szkoły?
Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej
Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom.
Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami
Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą programową.
Niska frekwencja uczniów w szkole jako przyczyna niepowodzeń szkolnych.
Pokolenie X, Y, Z i ich współpraca – nowe wyzwanie dla nauczycieli
Praca w klasie integracyjnej
Praca z uczniem innej narodowości - cudzoziemiec w szkole. Szkoła wielkonarodowościowa
Profilaktyka i promocja zdrowia
Promocja szkoły - działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły
Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem "Metody wspólnej sprawy".
Technologiczni „My i Wy” – jak uczyć, wychowywać i komunikować się w cyfrowych realiach?
Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej
Uczeń z cukrzycą w szkole
WOLONTARIAT JAKO FORMA KSZTAŁCENIA POSTAW PROSPOŁECZNYCH
Wsparcie doradcze przy tworzeniu działań promocyjnych dla szkoły
Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a rozwiązania systemowe w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli
Zagrożenia terrorystyczne, sytuacje kryzysowe w placówkach oświatowych
Zagrożenia współczesnej młodzieży
ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY – CO NAUCZYCIEL WIEDZIEĆ POWINIEN
Opieka i wychowanie
Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela
Agresja w szkole. Jak jej przeciwdziałać i sobie z nią radzić?
Bezpieczeństwo a promocja zdrowia
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Ciekawe lekcje wychowawcze - metody i formy pracy z klasą
Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci
Dyscyplinowanie uczniów
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej
Metody wychowawcze - skuteczne metody wychowawcze dla poprawy relacji z wychowankami
Motywowanie uczniów. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej
Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego
Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów
Praca z uczniem trudnym
Praca z uczniem z ADHD
Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
Praca z uczniem zdolnym
Problemy młodzieży w wieku dojrzewania
Program poprawy efektywności wychowania
Samorząd uczniowski. Rola i zadania samorządu uczniowskiego w kontekście prawa oświatowego
Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?
TWORZENIE LUB MODYFIKACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO, ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI PRAWA OŚWIATOWEGO
Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o efektywną diagnozę.
Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) - nowe wyzwanie dla nauczycieli
Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Wychowawca - rola i zadania
Wyjścia i wycieczki szkolne - zbiór zasady bezpieczeństwa i organizacji
Zadania i rola wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
"Praca nad sobą – dla siebie." Jak wspierać rozwój osobowy ucznia?
"Urwis" w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym
Prawo i organizacja na co dzień
BHP w szkole
DOKUMENTOWANIE PRACY NAUCZYCIELA
Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego
Kurs dla kierowników wypoczynku
Mobbing w miejscu pracy - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku
Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego
Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Normy a bezpieczeństwo w szkole
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Odpowiedzialność prawna nauczycieli. Wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
Organizacja bezpiecznych wyjazdów i wycieczek szkolnych - kurs dla opiekunów i kierowników wycieczek szkolnych
Organizacja pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
Pierwsza pomoc w szkole
Podstawy prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Praca z radą pedagogiczną
Prawa i obowiązki Nauczyciela-Wychowawcy w Internacie.
Prawa ucznia i prawa człowieka
Prawo autorskie i prawa pokrewne dla nauczycieli z uwzględnieniem stanu aktualnego prawnego
Prawo oświatowe dla nauczycieli
Procedura na wypadek podejrzenia zaniedbywania ucznia w domu rodzinnym z uwzględnieniem odpowiedzialności nauczycieli.
Uprawnienia nauczycieli podstawowe regulacje prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego
Zadania zespołów nauczycielskich prowadzące do jak najwyższego poziomu spełnienia wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły
Zespoły nauczycielskie. Pracujemy razem. Budowanie zespołów nauczycielskich
Systemy zarządzania placówką - ISO, Kontrola Zarządcza, Ocenianie Kształtujące, Bezpieczeństwo
Nowe technologie w placówce oświatowej
Polecane przez EKO-TUR

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur