Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.


Zmiany w prawie oświatowym
Nowe technologie w placówce oświatowej
Polecane przez EKO-TUR
Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019
Nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji
Kształcenie
Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej
Analiza wyników kształcenia a podniesienie jakości pracy szkoły
Budowanie harmonogramów działań służących podniesieniu efektywności kształcenia
Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
Indywidualizacja procesu nauczania
Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych
Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się?
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.
Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia
Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego
Korelacja międzyprzedmiotowa gwarancją kształcenia kompetencji kluczowych i właściwej współpracy nauczycieli.
Kreatywne nauczanie
Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń
Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w szkole ponadpodstawowej zawodowej
Ocenianie kształtujące
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - aspekt prawny i psychologiczny
Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym
Organizacja warsztatu pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w procesie wprowadzania zmiany.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
Pomiar dydaktyczny. Jak najlepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu pracy szkoły?
Praca metodą projektu edukacyjnego
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów.
Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z nowej podstawy programowej i nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Twórcze metody pracy na lekcji - jak rozwijać kreatywność uczniów?
Uczenie się we współpracy, czyli jak skutecznie organizować pracę w zespołach na zajęciach lekcyjnych
Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego
Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów - ocenianie przedmiotowe
Współpraca z rodzicami oraz wywiadówka w szkole - jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem
Wycieczka jako sposób na efektywną realizację podstawy programowej
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa
Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Wyzwania współczesnej szkoły
Opieka i wychowanie
"Kozioł ofiarny"czyli w co grają uczniowie w klasie.
"Praca nad sobą- dla siebie." Jak wspierać rozwój osobowy ucznia?
Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela
Agresja w szkole. Jak jej przeciwdziałać i sobie z nią radzić?
Bezpieczeństwo a promocja zdrowia
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Ciekawe lekcje wychowawcze - metody i formy pracy z klasą
Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci
Dyscyplinowanie uczniów
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
Gierki naszych uczniów- jak je rozpoznać i sobie z nimi radzić
Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej
Motywowanie uczniów. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole w roku szkolnym 2018/2019 - przygotowanie do kontroli MEN.
Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle nowych rozporządzeń
Pierwsza pomoc w szkole
Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów
Praca z uczniem trudnym
Praca z uczniem z ADHD
Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
Praca z uczniem zdolnym
Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?
Tworzenie lub modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego
Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) - nowe wyzwanie dla nauczycieli
Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Wychowawca - rola i zadania
Wyjścia i wycieczki szkolne - zbiór zasady bezpieczeństwa i organizacji
"Urwis" w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym
Prawo i organizacja na co dzień
Systemy zarządzania placówką - ISO, Kontrola Zarządcza, Ocenianie Kształtujące, Bezpieczeństwo

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur