Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.


Zmiany w prawie oświatowym
Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczyciela.
Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne.
Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą programową.
Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Formułowanie wniosków do dalszej pracy z dzieckiem/uczniem. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku - jak ocenić efektywność?
Ocena pracy nauczyciela po nowelizacji. Co rada pedagogiczna powinna wiedzieć w tym zakresie.
Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnościami w świetle zmienionych przepisów w roku szkolnym 2018/19
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej
Prawo oświatowe dla nauczycieli.
Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa
Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty
Statut szkoły ponadpodstawowej; zasady tworzenia w oparciu o przepisy prawa
Weryfikacja, analiza i nowelizacja statutu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
Wsparcie we wdrożeniu RODO w szkole/ placówce oświatowej
Zespół dobrze zintegrowany w dobie reformy oświaty
Nowe technologie w placówce oświatowej
Polecane przez EKO-TUR
Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019
Nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji
Kształcenie
Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej
Analiza wyników kształcenia a podniesienie jakości pracy szkoły
Budowanie harmonogramów działań służących podniesieniu efektywności kształcenia
Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
Indywidualizacja procesu nauczania
Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych
Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się?
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.
Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia
Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego
Korelacja międzyprzedmiotowa gwarancją kształcenia kompetencji kluczowych i właściwej współpracy nauczycieli.
Kreatywne nauczanie
Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń
Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca
Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w szkole ponadpodstawowej zawodowej
Ocenianie kształtujące
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - aspekt prawny i psychologiczny
Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym
Organizacja pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Organizacja warsztatu pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w procesie wprowadzania zmiany.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
Pomiar dydaktyczny. Jak najlepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu pracy szkoły?
Praca metodą projektu edukacyjnego
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z nowej podstawy programowej i nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Twórcze metody pracy na lekcji - jak rozwijać kreatywność uczniów?
Uczenie się we współpracy, czyli jak skutecznie organizować pracę w zespołach na zajęciach lekcyjnych
Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego
Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów - ocenianie przedmiotowe
Współpraca z rodzicami oraz wywiadówka w szkole - jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem
Wycieczka jako sposób na efektywną realizację podstawy programowej
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących nowych zmian w Ustawie o Systemie Oświaty.
Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Wyzwania współczesnej szkoły
Opieka i wychowanie
„Kozioł ofiarny” czyli w co grają uczniowie w klasie.
Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela
Agresja w szkole. Jak jej przeciwdziałać i sobie z nią radzić?
Bezpieczeństwo a promocja zdrowia
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Ciekawe lekcje wychowawcze - metody i formy pracy z klasą
Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci
Dyscyplinowanie uczniów
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
Gierki naszych uczniów – jak je rozpoznać i sobie z nimi radzić
Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej
Motywowanie uczniów. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole w roku szkolnym 2018/2019 - przygotowanie do kontroli MEN.
Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle nowych rozporządzeń
Pierwsza pomoc w szkole
Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów
Praca z uczniem trudnym
Praca z uczniem z ADHD
Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
Praca z uczniem zdolnym
Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?
Tworzenie lub modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego
Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) - nowe wyzwanie dla nauczycieli
Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Wychowawca - rola i zadania
Wyjścia i wycieczki szkolne - zbiór zasady bezpieczeństwa i organizacji
"Praca nad sobą – dla siebie." Jak wspierać rozwój osobowy ucznia?
"Urwis" w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym
Prawo i organizacja na co dzień
Systemy zarządzania placówką - ISO, Kontrola Zarządcza, Ocenianie Kształtujące, Bezpieczeństwo

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur