Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.


Kształcenie
Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej
Analiza wyników kształcenia a poniesienie jakości pracy szkoły
Budowanie harmonogramów działań służących podniesieniu efektywności kształcenia
Diagnoza ucznia uzdolnionego. Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół
Dostosowanie wymagań, metod oraz form pracy - bieżące wsparcie ucznia
Edukacyjne wsparcie rodziców jako nowe zadanie szkoły i nauczycieli
Efektywne nauczanie przedmiotów przyrodniczych
Efektywne nauczanie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem TIK
Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
Indywidualizacja procesu nauczania
Informacja zwrotna i Ocenianie Kształtujące - zastosowanie w praktyce szkolnej
Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych
Jak oceniać osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów - aktualności w prawie oświatowym
Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się?
Jak uczą się uczniowie?
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.
Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia
Kreatywne nauczanie
Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń
Mapa jakości szkoły. Sposoby na realizację art.21a ustawy o systemie oświaty
Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej
Ocenianie kształtujące czyli ocenianie wspierające rozwój dziecka/ucznia
Ocenianie kształtujące na lekcjach historii
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - aspekt prawny i psychologiczny
Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym
Organizacja pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Plan daltoński jako narzędzie faktycznej indywidualizacji procesu nauczania
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych. (Licea Ogólnokształcące)
Pomiar dydaktyczny. Jak najlepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu pracy szkoły?
Praca metodą projektu edukacyjnego
Przedmiotowe Zasady Oceniania. Konstruowanie szkolnych wymagań z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z nowej podstawy programowej i nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Twórcze metody pracy na lekcji - jak rozwijać kreatywność uczniów?
Uczenie się we współpracy, czyli jak skutecznie organizować pracę w zespołach na zajęciach lekcyjnych
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów - ocenianie przedmiotowe
Współpraca z rodzicami oraz wywiadówka w szkole - jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem
Wycieczka jako sposób na efektywną realizację podstawy programowej
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących nowych zmian w Ustawie o Systemie Oświaty.

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur