Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Weryfikacja, analiza i nowelizacja statutu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

Szkoły i placówki zgodnie z przepisami wprowadzającymi przepisy Prawo oświatowe i nową ustawą Prawo oświatowe znowelizują swoje statuty przystosowując je do aktualnych przepisów  prawa. Ponieważ statut jest „konstytucją” szkoły/placówki powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas seminarium przedstawimy nowe zapisy, podpowiemy, jak je wprowadzić, kierując się zasadami techniki prawodawczej, podamy przykładowe rozwiązania, które powinny się znaleźć w tym najważniejszym dokumencie.  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w art. 98-100  zawiera zapisy, które powinny znaleźć się w statutach szkół i przedszkoli  w następujących terminach:
1.             statuty dotychczasowych szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i gimnazjów, zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.,
2.             statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.,
3.             branżowe szkoły I stopnia utworzone zgodnie z art. 225 projektu ustawy uchwalą statuty do dnia 30 listopada 2017 r.
4.             Zapisy o oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych, liceach, technikach powinny się znaleźć w ich statutach.Umów się na spotkanie z naszym ekspertem na terenie swojej szkoły/placówki.

Przyjedziemy i zweryfikujemy statut Twojej szkoły/placówki
 

Korzyści ze szkolenia


W ramach spotkania oceniamy zgodność zapisów statutowych z ogólnymi regulacjami prawnymi.

Program szkolenia1.    Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły:
·        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz 59),
·        Ustawa z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954),
·        Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
·        Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .
2.    Ramowy statut szkoły publicznej:
·        Funkcje ramowego statutu,
·        Zapisy zawarte w ramowym statucie szkoły  w  ustawie PRAWO OŚWIATOWE
3.    Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły:
·        Cele i zadania szkoły,
·        Prawa i obowiązki ucznia,
·        Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
·        Zadania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi,
·        Zadania innych pracowników szkoły,
·        Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie 
·        Zasady bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,
·        Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
·        Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody
·        Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu
·        Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione
·        Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwienia nieobecności przez osoby pełnoletnie; 
3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju – w przypadku, o którym mowa w art. 100;
4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły; 

Dodatkowe informacje

W ramach analizy statutu szkoły badamy łącznie szereg aspektów:
 
1. Sporządzanie statutu zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (właściwe tytułowanie rozdziałów, odpowiednia numeracja)
2. Zgodność statutu z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
4. Badanie istniejących w statucie rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa prawnego placówki, weryfikacja zapisów w taki  sposób, by nie pozostawiały one nadmiernych możliwości formułowania  roszczeń przez rodziców na ich podstawie


INNY WARIANT  
Skorzystaj z naszego szkolenia otwartego adresowanego do dyrektorów i nauczycieli z zakresu "Nowelizacji statutu" organizowanego przez nas w Twojej okolicy.  

Aktualny harmonogram szkoleń znajdziesz na naszej stronie TUTAJ

Poznajmy się

Dane kontaktowe