Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY. STATUT SZKOŁY/PLACÓWKI PO REFORMIE OŚWIATY

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym 2018

Korzyści ze szkolenia


Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o obszarach działalności szkół, które zostały zmienione w przepisach prawa i w związku z tym statuty szkół wymagają nowelizacji.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1 statut zgodny z nowym prawem oświatowym
2. znają regulacje prawne wpływające na zapisy zawarte w statucie szkoły,
3. potrafią dokonać nowelizacji statutu szkoły zgodnie z zasadami techniki prawodawczej obowiązującej w naszym kraju.

Program szkolenia


1.    Wstęp. Pojęcia podstawowe
2.    Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły:
·        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz 59),
·        Ustawa z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954),
·        Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
·        Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .
3.    Ramowy statut szkoły publicznej:
4.    Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły:
·        Cele i zadania szkoły,
·        Prawa i obowiązki ucznia,
·        Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
·        Zadania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi,
·        Zadania innych pracowników szkoły,
·        Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie 
·        Zasady bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,
·        Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
·        Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody
·        Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu
·        Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione

Poznajmy się

Dane kontaktowe