Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle nowych wymagań

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym 2018


Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do rad pedagogicznych szkół, którym zależy na umiejętnym wprowadzeniu zmian w pracy swojej szkoły w celu realizacji niezbędnych działań w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej .
Składa się z dwóch części : teoretycznej, w której uczestnicy szkolenia poznają znowelizowane  strategiczne i priorytetowe wymagania wobec szkół i placówek ,
oraz części praktycznej- pozyskana wiedza posłuży do uświadomienia konieczności doskonalenia własnego warsztatu pracy nauczyciela i zespołów oraz wypracowania wniosków, które posłużą do wprowadzenia zmiany.

Korzyści ze szkolenia


1.Przekazanie wiedzy w zakresie ewaluacji dotyczącej kluczowych aspektów działalności szkoły/placówki umożliwiających osiągnięcie stanu opisanego przez wymagania i odzwierciedlające specyfikę szkoły.
2.Doskonalenie umiejętności z zakresu przeprowadzania zespołu nauczycieli przez zmianę, w tym : stawiania celów oraz planowania działań w zakresie zmian w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i obszarów ich pracy,
3.Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych do badania jakości pracy nauczyciela podlegających monitorowaniu

Program szkolenia


Wskazanie i omówienie zapisów nowego rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół/placówek dotyczących niezbędnych działań  w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/placówki.
2. Omówienie zasad planowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej jako autonomicznego działania każdej szkoły oraz uwrażliwienie na błędy ewaluacji czyli ewaluację pozorną.
3. Uświadomienie obowiązków i kompetencji posiadanych przez współczesnego nauczyciela  
4. Zwrócenie uwagi na elementy wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości ( zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, tworzenie i modyfikowanie planów wewnątrzszkolnego zapewniania jakości, wykorzystanie wyników wewnątrzszkolnego mierzenia jakości do doskonalenia pracy szkoły.
5. Przypomnienie obszarów pracy nauczyciela podlegających monitorowaniu (metody nauczania, efekty kształcenia, osiągnięcia uczniów ,współpraca z rodzicami, pracodawcami i środowiskiem, relacje interpersonalne, doskonalenie zawodowe, działalność pozalekcyjna i pozaszkolna, doskonalenie zawodowe, współpraca, podmiotowość, innowacyjne rozwiązania, wykorzystywanie nowoczesnych technologii,), autoewaluacja
6. Praca warsztatowa – wskazanie mocnych stron pracy szkoły zapewniających wysoką jakość kształcenia - wymagających doskonalenia; słabych stron wymagających zmiany; opracowanie sytemu wdrażania zmiany, opracowanie katalogu działań, wskazanie terminów i osób odpowiedzialnych za ich wdrożenie, przygotowanie propozycji do arkusza autoewaluacji pracy nauczyciela
 

Poznajmy się

Dane kontaktowe