Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Kategoria: Kształcenie


Opis szkolenia

W efekcie zmian w systemie oświaty wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, konieczne stało się określenie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, uwzględniającej nową strukturę poszczególnych typów szkół.Zgodnie z UPO przez podstawę programową wychowania przedszkolnego lub podstawę programową kształcenia ogólnego należy rozumieć: obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych
Zgodnie z nową podstawą programową działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

Korzyści ze szkolenia


1. Zrozumienie konstrukcji nowej podstawy programowej.
2. Dokonanie wyboru programów nauczania - szkolny zestaw programów nauczania.
3. Przypomnienie warunków i sposobu realizacji podstaw programowych - wyposażenie klasopracowni.
4. Przypomnienie celów i zadań wynikających z nowej podstawy programowej dla szkoły - szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.
5. Przedstawienie różnych sposobów monitorowania realizacji podstawy programowej.

Program szkolenia


 1. Przepisy prawa regulujące pracę nauczyciela.
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego: cele kształcenia, zadania szkoły a szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.
3. Zajęcia edukacyjne na I i II etapie edukacyjnym - szkolny zestaw programów nauczania.
4. Zajęcia edukacyjne na II etapie edukacyjnym - umiejętności ucznia a wymagania na poszczególne stopnie.
5. Zajęcia edukacyjne na I i II etapie edukacyjnym - warunki i sposoby realizacji podstawy.
6. Sposoby monitorowania realizacji podstawy programowej przez nauczycieli i dyrektora.

Poznajmy się

Dane kontaktowe