Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Jak ocenić skuteczność działań wychowawczo-profilaktycznych?

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym 2018


Opis szkolenia

Znowelizowane prawo oświatowe, podniosło rangę wychowania i profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych - wprowadzono nową definicję wychowania:
„System oświaty zapewnia w szczególności: wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmac­niane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe).
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły zostało wskazane jako jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej.
Najważniejszym dokumentem, w którym zostają zaplanowane działania szkoły w tym zakresie jest szkolny program wychowawczo-profilaktyczny uchwalany przez radę rodziców w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.

Program powinien być oparty o diagnozę potrzeb ucznia i diagnozę pracy szkoły oraz corocznie poddany obowiązkowej ewaluacji.

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po odbytym szkoleniu:
1. Potrafią dokonać ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Potrafią wykorzystać informacje płynące z ewaluacji do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
3. Rozumieją konieczność przeprowadzenia diagnozy w celu zaplanowania działań profilaktycznych.
4. Potrafią przygotować narzędzia diagnostyczne i ewaluacyjne.
5. Wiedzą w jaki sposób nowa podstawa programowa wpływa na kształt programu wychowawczego szkoły.
6. Rozumieją potrzebę włączenia do realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych wszystkich pracowników szkoły oraz współdziałania z różnymi podmiotami
w środowisku lokalnym.

Program szkolenia


  1. Obszary i cele szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego w świetle nowej podstawy programowej.
  2. Diagnoza potrzeb uczniów - sylwetka absolwenta szkoły.
  3. Identyfikacja obszarów problemowych - narzędzia i techniki badawcze.
  4. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego - mocne i słabe strony.
  5. Wykorzystanie informacji z ewaluacji do modyfikacji programu.
  6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Poznajmy się

Dane kontaktowe