Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej i organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019

Kategoria: Nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji


Opis szkolenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ) w art. 44 ust. 3 daje upoważnienie Ministrowi Edukacji Narodowej do wydania rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. 
Minister Edukacji Narodowej  11 sierpnia 2017 r podpisał  rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, które obowiązuje od 1 września 2017 r. i  stanowi podstawę do oceny pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych poprzez prowadzoną ewaluację zewnętrzną.
W zadaniach z nadzoru pedagogicznego zamieszczonych w kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 znalazły się ewaluacje problemowe w zakresie wymagań: „ Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”
„Uczniowie są aktywni”
„ Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”
Wskazane wymagania pojawiają się również przy ocenie pracy nauczyciela jako szczegółowe kryteria oceniania.
Szkolenie przygotowuje nauczycieli i dyrektorów do spełnienia tego zadania.

Korzyści ze szkolenia


Cele ogólne:
Celem zajęć jest przygotowanie szkoły do spełnienia wymagań badanych w procesie ewaluacji zewnętrznej a także przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej i autoewaluacji własnej pracy oraz wskazanie sposobów jej wykorzystania w doskonaleniu pracy placówki.

Cele szczegółowe (korzyści dla uczestników)
1.Poznanie wymagań zawartych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz przepisów znowelizowanego prawa oświatowego związanego z wymaganiami i nadzorem pedagogicznym.
2.Analiza wymagań jako działań strategicznych i priorytetowych w planowaniu i organizowaniu pracy szkoły/placówki.
3.Planowanie pracy w oparciu o dane zawarte w wynikach i wnioskach z nadzoru pedagogicznego
4. Realizacja głównych kierunków polityki oświatowej państwa i dokonywanie ewaluacji zadań.

Program szkolenia


1. Wstęp. Pojęcia podstawowe:
Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz.U. z 2017 r, poz 1611)
Rozporządzenie MEN z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1133);
Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Dz.U. z 2017 r poz.  356)
Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1658 )
Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
 
2 Działania szkoły dotyczące efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa:
Realizacja podstawy programowej – kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów
Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, wychowanie ku wartości
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
Rozwój doradztwa zawodowego
 
3. Działania szkoły dotyczące nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej
Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych 
Motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się i kształtowanie umiejętności uczenia się
Współpraca nauczycieli
 
4. Działania szkoły dotyczące tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów:
Współpraca wśród uczniów w zakresie realizacji przedsięwzięć i rozwiązywania problemów
Aktywność uczniów w realizacji różnorodnych działań na rzecz rozwoju szkoły, środowiska i własnego rozwoju
 
5. Działania szkoły dotyczące współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami:
Szkoła w sposób celowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym
Współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa na wzajemny rozwój
 
6. Działania szkoły dotyczące zarządzania szkołą:
Rozwój szkoły poprzez właściwe zarządzanie jej zasobami 
 
7. Planowanie pracy szkoły w oparciu o dane zawarte w wynikach i  
   wnioskach z nadzoru pedagogicznego :
    - Analiza realizacji planu nadzoru pedagogicznego
    - Określenie mocnych i słabych stron pracy szkoły w oparciu o raport z ewaluacji 
    -Opracowanie planu działań zmierzających do podniesienia efektów pracy  
      szkoły/placówki
 
8. Podsumowanie

Poznajmy się

Dane kontaktowe