Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Prawo oświatowe dla nauczycieli.

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ) w art. 44 ust. 3 daje upoważnienie Ministrowi Edukacji Narodowej do wydania rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
Minister Edukacji Narodowej  11 sierpnia 2017 r podpisał  rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, które obowiązuje od 1 września 2017 r. i  stanowi podstawę do oceny pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych poprzez prowadzoną ewaluację zewnętrzną.
W zadaniach z nadzoru pedagogicznego zamieszczonych w kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 znalazły się ewaluacje problemowe w zakresie wymagań:
 „ Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”
„Uczniowie są aktywni”
„ Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”
Wskazane wymagania pojawiają się również przy ocenie pracy nauczyciela jako szczegółowe kryteria oceniania.( Dz.U. z 2018 r.poz.1133)
Szkolenie przygotowuje nauczycieli i dyrektorów do spełnienia tego zadania.

Korzyści ze szkolenia


1.Poznanie przepisów znowelizowanego prawa oświatowego związanego z wymaganiami państwa i nadzorem pedagogicznym wprowadzonych ustawą prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. i aktami wykonawczymi, które ta ustawa generowała.
2.Wskazanie sposobów korzystania z zapisów ustaw i rozporządzeń w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.
3.Pogłębianie wiedzy na temat tworzenia i prowadzenia dokumentacji szkolnej (w tym dotyczącej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i oceny pracy nauczyciela, planowania i organizowania pracy szkoły/placówki).
3.Planowanie pracy w oparciu o dane zawarte w wynikach i wnioskach z nadzoru pedagogicznego
4. Realizacja głównych kierunków polityki oświatowej państwa i dokonywanie ewaluacji zadań.

Program szkolenia


1. Wstęp. Pojęcia podstawowe:
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz.U. z 2017 r, poz. 1611)
 • Rozporządzenie MEN z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1133);
 • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych ( Dz.U. z 2017 r poz. 356)
 • Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017 r, poz.1658)
 • Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
2. Ustawy i rozporządzenia – gdzie szukać, jak korzystać i właściwie stosować
 • Prawo oświatowe – dzienniki ustaw, wykazy,
 • Płaszczyzny stanowienia prawa szkolnego,
 • Jak właściwie przestrzegać i stosować prawo szkolne.
3. Przepisy wewnątrzszkolne : Statut, regulaminy, procedury i zarządzenia
 •  Podstawowe dokumenty szkoły/placówki
 •  Praktyczne tworzenie dokumentów szkoły/placówki
4. Dokumentacja oceny i samooceny pracy nauczycieli w procesie oceniania oraz działalności innowacyjnej
 • Arkusze obserwacji zajęć, autoewaluacji nauczyciela
 • Karty monitorowania procesów zachodzących w szkole
 • Dokumentacja świadcząca o współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, wolontariat
 • Ankiety diagnozujące, sumująco-oceniające
 • Protokoły stałych i doraźnych zebrań zespołów nauczycielskich
 
5.  Rada pedagogiczna szkoły/placówki – jej rola i kompetencje
 • Rola i znaczenie rady pedagogicznej w szkole/placówce
 • Kompetencje rady pedagogicznej
 • Sprawna rada pedagogiczna – jak ją taką uczynić?  
7. Podsumowanie

Poznajmy się

Dane kontaktowe