Online: Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy.

26-01-2021 ONLINE 10:00 - 13:00

Korzyści

1

zna nowe zasady dokonywania oceny pracy kadry kierowniczej w oświacie

2

wie, jak osiągnąć wysoką jakość pracy szkoły, co powinno być gwarancją co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, potrafi analizować, monitorować, formułować i wdrażać wnioski,

3

dostrzega zależności pomiędzy poziomami funkcjonowania szkoły – misją i wizją, wartościami, umiejętnościami i zachowaniami członków społeczności i podejmowanymi przez nich działaniami oraz organizacją przestrzeni (środowiska

4

dostrzega rolę pracy zespołowej nauczycieli, jest dobrym przywódcą rady pedagogicznej, podejmuje trafne decyzje jako pracodawca, kształtuje dobre relacje społeczne,

5

prawidłowo prowadzi dokumentację szkolną, rozumie i wdraża zasady prawa administracyjnego, zmniejszając ryzyko nadmiernej formalizacji i dokumentacji,

6

potrafi dysponować finansami publicznymi; prawidłowo wypłaca pracownikom należne świadczenia.

Opis

Program szkolenia

 • 1. Ocena pracy (co najmniej bardzo dobra) warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzania innych stanowisk kierowniczych. Wymagania formalne.
 • 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej:
 • a) realizacja podjętych uchwał,
 • b) rola pracy zespołowej nauczycieli.
 • 3. Dysponowanie i odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych:
 • a) plan finansowy szkoły,
 • b) kontrola zarządcza,
 • c) inwentaryzacja majątku szkoły,
 • d) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz pomoc zdrowotna,
 • e) rozliczanie godzin ponadwymiarowych, cel i istota zastępstw doraźnych, praca w dniu wolnym od pracy oraz inne świadczenia pieniężne (stałe i zmienne składniki wynagrodzenia).
 • 4. Dyrektor szkoły jako administrator danych osobowych:
 • a) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę,
 • b) monitorowanie danych osobowych uczniów i pracowników; klauzule informacyjne,
 • c) nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich,
 • d) dostęp do informacji publicznej a ochrona danych.
 • 5. Czynności pracodawcy wynikające z prawa pracy:
 • a) stosowanie zasad prawa pracy (w tym swoboda nawiązywania umów o pracę, równe traktowanie, ochrona dóbr pracownika); orzecznictwo sądów, nadzór Państwowej Inspekcji Pracy,
 • b) awans zawodowy, ocena pracy,
 • c) nagrody i kary, w tym kary porządkowe i dyscyplinarne,
 • d) współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie praktyk pedagogicznych, współpraca z organizacjami i wolontariuszami,
 • e) naruszenie praw pracowniczych – skutki i kary.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas