Online: Zasady prowadzenia akt osobowych

21-05-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, prowadzonej w postaci papierowej i elektronicznej.

2

Dostrzeganie potrzeb wdrażania systemów informatycznych jako narzędzi służących rozwojowi w zarządzaniu kadrami.

3

Poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy, wynikających ze zmian w prawie pracy, w szczególności dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

4

Przygotowanie pracodawcy do pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników oraz utrwalania tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji czynności prawa pracy, w tym zatrudniania.

5

Zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia akt osobowych, w tym z pozyskiwaniem danych osobowych od kandydata i pracownika oraz ze sposobem dokumentowania tych danych.

6

Wskazanie możliwych rozwiązań prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz korzyści wynikających z prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej.

Opis

Zatrudnianie pracowników w każdej jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego wymaga gromadzenia niezbędnych dokumentów. Na pracodawcach ciąży nie tylko obowiązek prowadzenia, ale także przechowywania i archiwizowania dokumentacji osobowej i płacowej. Różne warunki i możliwości pracodawców coraz częściej skłaniają do prowadzenia akt osobowych w wersji elektronicznej. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione obowiązki dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych, w tym układ akt, poszczególne części A, B, C, D, zakres gromadzonej dokumentacji. Wskazane zostaną zasadny poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem, wydawania na żądanie pracownika kopii dokumentów a także wydawania ich odpisów i zaświadczeń na ich podstawie.

Program szkolenia

 • Obowiązki pracodawcy dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych:
 • prowadzenie akt osobowych a kontynuacja zatrudnienia pracownika,
 • obowiązek informacyjny – wydanie pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej lub jej zniszczeniu w przypadku nieodebrania,
 • przypadki zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną – obowiązek informacyjny pracodawcy,
 • dokumentacja pracownicza jako dowód w postępowaniu sądowym.
 • Prawo odbioru dokumentacji pracowniczej przez członków najbliższej rodziny pracownika i byłego pracownika – katalog osób i przypadki określone w prawie pracy.
 • Zakres, sposób i warunki prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej,
 • z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji w postaci elektronicznej w zakresie organizacji jej przetwarzania i przenoszenia pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji pracowniczej, zapewnienie realizacji prawa dostępu do tej dokumentacji, potrzeba przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących jej uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Układ akt osobowych: część A, B, C, D – omówienie poszczególnych kategorii dokumentów:
 • część A - oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, obejmujące dane osobowe, o których mowa w Kodeksie pracy, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich z poprzednich okresów zatrudnienia,
 • część B - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
 • część C - oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy,
 • część D - dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.
 • Układ akt, zasady numerowania, oryginały i kopie dokumentów.
 • Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

konsultant i specjalista prawa pracy Instytutu Kształcenia Eko-Tur
i wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, wicedyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa, autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych.

Szkolenia otwarte

Cena:250,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas