Online: Nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz z inne decyzje administracyjne dyrektora szkoły.

12-05-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

utrwalenie wiadomości o obowiązujących w oświacie decyzjach administracyjnych i kierowniczych

2

poznanie mechanizmu postępowania przy wydaniu decyzji administracyjnej i kierowniczej

3

nabycie umiejętności konstruowania decyzji administracyjnej i kierowniczej

Opis

Program szkolenia

 • Załatwianie spraw administracyjnych w czasie epidemii:
 • formy komunikacji i załatwiania spraw,
 • odstąpienie od nadmiernego formalizmu,
 • przeprowadzenie postępowania.
 • Awans zawodowy nauczyciela w świetle prawa administracyjnego. Środki komunikacji elektronicznej lub inne środki łączności w stosowane w okresie odbywania stażu i postępowania administracyjnego.
 • Decyzje administracyjne dyrektora szkoły i przykłady ich konstrukcji:
 • nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 • wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenie obowiązku szkolnego;
 • zezwolenie na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • skreślenie ucznia z listy uczniów;
 • odmowa udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 • Decyzje kierownicze dyrektora szkoły:
 • zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, z nauki drugiego języka,
 • przeniesienie ucznia do innej (równoległej) klasy,
 • odmowa przyjęcia ucznia do szkoły.
 • Przepisy ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego:
 • zasady ogólne;
 • wyłączenie pracownika lub organu;
 • strona;
 • załatwianie spraw;
 • doręczenia;
 • wezwania;
 • terminy.
 • Postępowanie administracyjne:
 • wszczęcie postępowania;
 • metryki, protokoły, adnotacje;
 • udostępnianie akt;
 • dowody;
 • zawieszenie postępowania;
 • decyzje;
 • postanowienia;
 • odwołania;
 • zażalenia;
 • wznowienie postępowania;
 • uchylenie lub zmiana decyzji.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Szkolenia otwarte

Cena:375,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas