BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. Od planowania do sprawozdania czyli realizacja zadań nadzoru przez dyrektora szkoły

04-11-2021 ONLINE 08:30 - 10:00

Korzyści

1

Przybliżenie zadań dyrektora szkoły/placówki w zakresie sprawowania nadzoru w oparciu o znowelizowane przepisy

2

Zapoznanie z obowiązującymi zasadami i przebiegiem kontroli organu nadzoru pedagogicznego

3

Przygotowanie do prowadzenia kontroli wewnętrznej przez dyrektora szkoły/placówki

4

Wykonywanie przez dyrektora czynności nadzoru w odniesieniu do jakości i efektów kształcenia

5

Dostarczenie narzędzi do sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły - arkusze obserwacji, arkusze kontroli

Opis

UWAGA!!! W KONFERENCJI MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO JEDNA OSOBA Z PLACÓWKI. 

Dnia 4.09.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dnia 1.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Po nowelizacji r.n.p. (do form nadzoru pedagogicznego zalicza się kontrolę i wspomaganie. Do r.n.p. dodano ponadto możliwość występowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny do dyrektora jednostki systemu oświaty o przekazanie informacji i danych dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki systemu oświaty (§ 4a r.n.p.). Wystąpienia nie stanowią formy nadzoru pedagogicznego – stanowią narzędzie, które może być wykorzystywane do sprawowania nadzoru pedagogicznego w innych formach. Konferencja przygotuje dyrektorów do właściwego prowadzenia nadzoru wewnętrznego, a jednocześnie dostarczy narzędzi do gromadzenia dokumentacji dla potrzeb nadzoru zewnętrznego. Prawidłowe wykonanie czynności nadzoru pozwoli sprawnie przygotować sprawozdanie z realizacji i przedstawienie wniosków radzie pedagogicznej.
 Celem konferencji jest przygotowanie dyrektorów do właściwego sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w oparciu o obowiązujące przepisy i opracowany przez dyrektora plan nadzoru , którego ukoronowaniem jest sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego . Dyrektorzy są ponadto zobowiązani do przygotowania dla potrzeb KO informacji i danych dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki systemu oświaty, o które może wystąpić nadzór pedagogiczny w ramach tzw. pozyskiwania informacji - zamiast monitorowania. Dostarczenie Dyrektorom pakietu materiałów pomocniczych ułatwiających wykonywanie czynności nadzoru pedagogicznego po zmianach rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego( Dz.U z 2021,poz.1618).

Program szkolenia

 • 1. Nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach
 • Dnia 4.09.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Znowelizowano nim w sposób znaczący rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego – Głównym celem nowelizacji była likwidacja dwóch form nadzoru pedagogicznego: ewaluacji i monitorowania. Monitorowanie zastąpiono możliwością pozyskiwania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny (od dyrektora jednostki systemu oświaty) informacji i danych dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki systemu oświaty.
 • Ww. zmiany pociągnęły za sobą konieczność zmiany zakresu i trybu kontroli, zmiany rodzaju danych gromadzonych na elektronicznej platformie nadzoru pedagogicznego (i dostępu do nich) oraz zmiany treści planów nadzoru pedagogicznego
 • 2. Procedury nadzoru pedagogicznego
 • Procedura szczegółowo przedstawia zagadnienia dotyczące kolejnych czynności wykonywanych w toku kontroli (przeprowadzanej przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz dyrektorów jednostek systemu oświaty) przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki systemu oświaty, a także kontroli przebiegu procesów kształcenia i wychowania w jednostce systemu oświaty oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki systemu oświaty. Podano również przykładowe terminy wykonywania poszczególnych zadań..
 • 3. Kontrola przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny – działanie planowe i doraźne
 • Kontrole nadzoru pedagogicznego KO zostaną przedstawione i omówione krok po kroku - począwszy od Zawiadomienia dyrektora jednostki oświatowej oraz organu ją prowadzącego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, jej terminie i tematyce, aż do ewentualnego Pisemnego stanowisko wobec zastrzeżeń dyrektora jednostki oświatowej zarówno w kontroli planowej jak doraźnej .
 • 4. Kontrole wewnętrzne zamiast ewaluacji czyli jak badać jakość, prawidłowość i skuteczności działań i wspierać nauczycieli
 • Przede wszystkim dyrektor obowiązany jest zgodnie z § 22 ust. 1 r.n.p., we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze:1kontrolować:
 • a)przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki systemu oświaty,
 • b) przebieg procesów kształcenia i wychowania w jednostce systemu oświaty oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki systemu oświaty;
 • 2)wspomagać nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
 • a)diagnozę pracy jednostki systemu oświaty,
 • b)planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
 • c)prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.
 • W celu realizacji wspomnianych zadań dyrektor (we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze) w szczególności analizuje dokumentację przebiegu nauczania oraz obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a także inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej jednostki systemu oświaty.
 • 5. Dokumentowanie nadzoru wewnętrznego
 • Zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt 1-6 ustawy Prawo oświatowe, nauczyciele wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo: wstępu do szkół i placówek; wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy; wglądu do znajdujących się w szkole lub placówce dokumentów nauczycieli potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych im zajęć oraz dokumentów osób- nakłada to na dyrektora szkoły/placówki obowiązek posiadania stosownej dokumentacji potwierdzającej działania dyrektora w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez nauczycieli, osiąganymi efektami i jakością usług edukacyjnych. Takie dokumenty zostaną wskazane dyrektorom szkół/placówek.

Wykładowca

Anna Dudek-Janiszewska

Magister filologii polskiej ,,ukończyła Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration edukator oraz studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie placówkach oświatowych a także kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego);
Trener, nauczyciel akademicki, wykładowca, ewaluator, ekspert ds. kształcenia modułowego, trener w projektach KOWEZiU, Specjalista z zakresu prawa oświatowego, dydaktyki , nadzoru pedagogicznego i wspomagania. Twórca wielu innowacji , autor programów autorskich i projektów edukacyjnych również międzynarodowych. Organizator konferencji, seminariów z zakresu nauczania matematyki, kształcenia zawodowego, jakości nauczania, laureat nagród MEN. Wieloletni dyrektor szkoły, wicekurator i wizytator.

Szkolenia otwarte

Cena:1,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas