Online: Podsumowanie pracy przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

21-01-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Utrwalą znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola i nadzoru pedagogicznego po I półroczu

2

Potrafią dokonać analizy i oceny stopnia realizacji celów i zadań wynikających z planu pracy przedszkola i planu nadzoru oraz sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w II półroczu

3

Wiedzą, jak sprawnie i skutecznie zebrać i opracować informacje niezbędne do podsumowania wszystkich obszarów pracy przedszkola

Opis

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2021/2022 wymaga podsumowania pracy przedszkola w tym okresie. Sytuacja epidemiczna, szczególne przepisy i wytyczne spowodowały, że był to trudny czas w pracy dyrektora i całej placówki. Często zachodziła konieczność łączenia różnych sposobów funkcjonowania przedszkola – zdalnej i stacjonarnej. Natomiast bez zmian pozostawał obowiązek zrealizowania celów i zadań, które wynikają z przepisów prawa oświatowego. Podsumowanie pracy przedszkola w I półroczu powinno pokazać, że dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy przedszkola, wywiązali się ze wszystkich swoich obowiązków, a praca dydaktyczno-wychowawcza przeprowadzona z dziećmi, mimo trudnych warunków, przyniosła oczekiwane efekty. W trakcie szkolenia zaprezentujemy wskazówki, propozycje rozwiązań i narzędzi przydatnych do sprawnego przygotowania kompleksowego podsumowania realizacji zadań przedszkola w I półroczu. 

Program szkolenia

 • Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2021/2022, wynikające z przepisów prawa oświatowego, w tym organizacja zebrania rady pedagogicznej.
 • Ocena stopnia realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktyczno-wychowawczej – stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej:
 • określonych w kierunkach polityki oświatowej państwa
 • określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • Analiza efektów działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej przedszkola w postaci osiągnięć dzieci:
 • przykładowe narzędzia do monitorowania osiągnięć dzieci w nauczaniu stacjonarnym,
 • skuteczne sposoby pozyskiwania informacji zwrotnej w nauczaniu zdalnym, w celu oceny osiągnięć dzieci..
 • Ocena efektywności wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu – przykładowe dokumenty i zapisy:
 • stopień realizacji wniosków i zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach,
 • dokumentowanie efektów działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia specjalnego i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • sprawozdania z pracy specjalistów.
 • Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego – sformułowanie rekomendacji w obszarach:
 • kontroli stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
 • przebiegu procesów kształcenia i wychowania
 • efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
 • wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.
 • Informacja dyrektora o działalności przedszkola – m.in. w zakresie:
 • realizacji planu pracy przedszkola,
 • realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny,
 • współpracy z rodzicami,
 • współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Wykładowca

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, absolwentka studiów pedagogicznych na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczony praktyk z ponad 30-letnim stażem pracy jako nauczyciel i dyrektor przedszkola oraz naczelnik wydziału ds. edukacji. Specjalistka w zakresie stosowania prawa oświatowego, zarządzania szkołami i placówkami, finansowania oświaty publicznej i niepublicznej oraz współpracy dyrektorów z organami samorządu terytorialnego.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas