Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole/placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

18-02-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Po szkoleniu będziecie Państwo potrafili: - dokonać prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych,

2

- w sposób zgodny z prawem potrafili naliczać odpisy na ZFŚS,

3

- tworzyć dokonać zmiany regulaminów ZFŚS

Opis

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w zasadach tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli najbardziej efektywnego i zgodnego przepisami ich zagospodarowania w warunkach konkretnego pracodawcy.
Podczas szkolenia poszczególne normy prawne zostaną omówione na przykładach. Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem sądu oraz stanowiskami izb skarbowych.
Formuła szkolenia zakłada możliwość zadawania przez uczestników pytań i analizę trudnych przypadków, wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

Program szkolenia

 • 1.Podstawy prawne:
 • - Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych( Dz. U. z 2017 r. poz.2191 ze zm.)
 • - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349);
 • - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.);
 • - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
 • - Ustawa z 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.1000);
 • - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.200).
 • 2. Istota i cel tworzenia Funduszu - zasady tworzenia Funduszu:
 • - odpisy obowiązkowe i fakultatywne na rok 2019 r.
 • - terminy odpisów,
 • - ustalenie średniorocznego zatrudnienia,
 • - określenie osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
 • - świadczenie urlopowe dla nauczycieli jako świadczenie wymagalne.
 • 3.Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
 • - rodzaje i formy świadczeń socjalnych zaliczanych do działalności socjalnej,
 • - plan przychodów i wydatków funduszu, czyli tzw. roczny preliminarz,
 • - wyodrębnione grupy dochodowe wśród pracowników,
 • - definicję rodziny pracownika – emeryta, rencisty na potrzeby działalności socjalnej,
 • - granice wieku dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
 • - osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu,
 • - zasady i sposób pozyskiwania przez pracodawcę informacji,
 • - zasady korzystania ze świadczeń socjalnych współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,
 • - tryb zgłaszania i wprowadzania zmian do regulaminu,
 • - miejsce, tryb i terminy występowania z wnioskami o świadczenie socjalne przez osoby uprawnione,
 • - tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia z możliwością wprowadzenia wewnętrznej procedury odwoławczej w razie negatywnej decyzji o ich przyznaniu,
 • - przyjęte u pracodawcy wzory dokumentów przydatnych w organizowaniu działalności socjalnej.
 • 4. Formy świadczeń socjalnych:
 • - świadczenia rzeczowe,
 • - paczki dla dzieci,
 • - imprezy okolicznościowe,
 • - dopłaty do wypoczynku,
 • - tzw. wczasy pod gruszą,
 • - zapomogi i zapomogi losowe,
 • - pieniądze na leki,
 • - choroby,
 • - pożyczki mieszkaniowe
 • 5.Świadczenie urlopowe dla nauczycieli:
 • - nauczyciele uprawnieni,
 • - proporcjonalność świadczenia.
 • 6.Dokumentacja prowadzonej pomocy socjalnej:
 • - karty pomocy socjalnej,
 • - wnioski o pomoc z Funduszu,
 • - zaświadczenia,
 • - oświadczenia pracowników,
 • - zasady pracy Komisji Socjalnej.

Wykładowca

Jacek Jagiełło

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.
Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas