Online: Awans zawodowy - procedura, przebieg i postępowanie. Jak realizować plan rozwoju i nadzorować nauczycieli w okresie pracy zdalnej?

29-03-2022 ONLINE 10:00 - 13:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Zna podstawową terminologię prawną stosowaną w procedurze awansu zawodowego nauczyciela

2

Ma podstawową wiedzę pozwalającą na przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego

3

Potrafi planować własną ścieżkę awansu zawodowego, systematycznie realizując zadania wynikające z planu rozwoju

4

Monitoruje własne działania, formułuje wnioski, samodzielnie tworzy opisy i analizy. Dostrzega potrzebę zmian w planowaniu własnego rozwoju

5

Potrafi nawiązać współpracę z opiekunem stażu

Opis

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli realizujących ścieżkę awansu zawodowego na poszczególne stopnie, opiekunów stażu, kadry kierowniczej. Omawiane są zadania nauczyciela, opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Wskazywane są różne sposoby realizacji zaplanowanych działań. Wyjaśniane są przypadki wymagające potrzeby wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego. Szczególną uwagę zwraca się na przygotowanie dokumentacji formalnej , przebieg postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego, wskazując zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Podczas szkolenia omawiana są także przypadki szczególne: zmiana miejsca zatrudnienia, uzyskanie wyższych kwalifikacji, powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub rezygnacja z tego stanowiska oraz wpływ tych zdarzeń na ścieżkę awansu.

Program szkolenia

 • Zatrudnienie i rozpoczęcie stażu. Terminy, procedury i dokumenty.
 • Staż na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zadania i wymagania formalne.
 • Plan rozwoju. Możliwości zmiany i różne sposoby realizacji zadań w okresie pracy zdalnej.
 • Rola opiekuna stażu w doskonaleniu pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego. Opieka nad stażystą jako przykład realizacji zadania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 • Dyrektor w ścieżce awansu.
 • Wpływ nieobecności w pracy na wydłużenie ścieżki awansu.
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, projekt oceny, opinia rady rodziców i ocena dorobku zawodowego. Terminy i tryb odwoławczy.
 • Przygotowanie dokumentów formalnych oraz przygotowanie się do postępowania. Wiedza prawna, wiedza merytoryczna, umiejętności organizacyjne i metodyczne. Technologie cyfrowe.
 • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. Analiza formalna dokumentów oraz wszczęcie postępowania administracyjnego.
 • Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. Prace komisji. Dokumentacja. Udział związków zawodowych.
 • Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego. Decyzja administracyjna i jej cechy. Sprostowanie aktu nadania stopnia awansu.
 • Nadzór nad czynnościami w awansie zawodowym. Wpływ orzecznictwa NSA na praktyczne działania i decyzje organów nadających stopnie awansu.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas