Online: Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy z uwzględnieniem trzech modułów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego

09-03-2022 ONLINE 10:00 - 13:45

10-03-2022 ONLINE 10:00 - 13:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

Opis

Szkolenie ma formę webinaru podzielonego na dwie części (dwa dni po 5 godzin dydaktycznych). Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące statusu wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych, w tym zasady powierzania stanowiska, kadencyjność, rezygnacja i odwołanie. Uczestnicy otrzymują przykład zakresu czynności na stanowiskach kierowniczych. Omawiane są najczęściej wykonywane obowiązki, w tym zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem trzech wariantów organizacji pracy szkoły (stacjonarnego, hybrydowego, zdalnego). W trakcie szkolenia podawane są przykłady praktycznych rozwiązań organizacyjnych, uwzględniających różne typy szkół i placówek oświatowych. Omawiane akty prane są na bieżąco interpretowane z uwzględnieniem stanowisk ministra edukacji i orzecznictwa sądu. 

Program szkolenia

 • Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy:
 • warunki formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora określone w nowym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej,
 • rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej
 • W powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk;
 • uchwała rady pedagogicznej i charakter głosowania w sprawie powierzania stanowisk kierowniczych po nowelizacji ustawy Prawo oświatowe,
 • forma zawarcia stosunku pracy,
 • szczególna ochrona wynikająca z ustawy o związkach zawodowych,
 • zastępowanie nieobecnego dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki,
 • kwalifikacje wicedyrektora.
 • Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora wynikające z potrzeb organizacyjnych szkoły i reformy systemu oświaty.
 • Organizacja pracy wicedyrektora:
 • własne organizowanie tygodnia i dnia pracy, z uwzględnieniem pracy stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej,
 • harmonogram czynności kierowniczych wicedyrektora (wicedyrektorów) w układzie roku szkolnego,
 • warsztat pracy wicedyrektora.
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego:
 • uwzględnianie w nadzorze wewnętrznym działań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa,
 • formy nadzoru pedagogicznego,
 • organizacja i planowanie czynności nadzoru pedagogicznego (obserwacja zajęć lekcyjnych i innych zajęć, pracy biblioteki, świetlicy, pedagoga),
 • kontrola przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów określonych w statucie szkoły,
 • organizacja zastępstw, prowadzenie księgi zastępstw,
 • nadzór nad realizacją podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,
 • organizowanie nauczania indywidualnego, z uwzględnieniem obowiązującego stanu epidemii,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • zasady organizowania kształcenie, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Przebieg awansu zawodowego:
 • wicedyrektor w nowej ścieżce awansu zawodowego,
 • wicedyrektor w roli przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, nadzór realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z nowymi zasadami.
 • Udział wicedyrektora w działaniach dotyczących dokonywania nauczycielom oceny pracy.
 • Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole lub placówce:
 • zasady organizacji wycieczek szkolnych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów i pracowników – wytyczne GIS, ministra zdrowia i ministra edukacji.
 • Bieżąca kontrola dokumentacji przebiegu nauczania:
 • dzienniki przedszkola, dzienniki zajęć lekcyjnych i dzienniki innych zajęć – obowiązek wprowadzania innych danych osobowych,
 • zmiany w zakresie prowadzenia i archiwizowania arkuszy ocen,
 • Kontrola oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy:
 • organizacja egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 • odwołanie od trybu ustalonej oceny,
 • dokumentacja egzaminu i sposób jej przechowywania i udostępniania uczniom i rodzicom.
 • Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w art. 42 Karty Nauczyciela. Analiza potrzeb uczniów.
 • Czas pracy wicedyrektora i nauczycieli - ewidencja czasu pracy z uwzględnieniem rozliczania godzin ponadwymiarowych. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:560,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas