Podsumowanie pracy pedagogicznej za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022. Po co komu nadzór pedagogiczny? - czyli jak wykorzystać wyniki nadzoru z pierwszego półrocza do podnoszenia jakości pracy szkoły

25-01-2022 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Uczestnik potrafi opracować wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru

2

Oceni skuteczność wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i współpracy z rodzicami

3

W oparciu o dokumentację oceni efektywność pracy placówki

4

Otrzyma wzory sprawozdań z pracy wychowawczo-dydaktycznej zespołów zadaniowych

5

Pozna techniki dokumentowania wyników kontroli i wspomagania

Opis

Zadaniem każdego dyrektora jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Od 4 października realizuje on zadania nadzoru, uwzględniając formy ujęte w nowym rozporządzeniu. Szkolenie ma pomóc dyrektorom we właściwej ocenie efektów działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, sprawnym przygotowaniu wyników i opracowaniu ogólnych wniosków z nadzoru. Otrzymacie Państwo - nie tylko propozycje narzędzi do oceny stopnia realizacji zadań w odniesieniu do planu nadzoru, ale również konkretne podpowiedzi, jak dokonać oceny efektywności pracy szkoły/placówki i opracować przykladowe harmonogramy dalszych działań w różnych obszarach, co pozwoli Państwu skutecznie podnosić efekty pracy szkoły/placówki.  

Celem szkolenia jest przygotowanie dyrektorów do skutecznego podsumowania pracy szkoły za pierwsze półrocze we wszystkich obszarach pracy szkoły, w odniesieniu do wymagań państwa i opracowanego przez dyrektora planu nadzoru. Niewątpliwą wartością tego szkolenia będzie wskazanie możliwości wykorzystania wyników i wniosków z nadzoru do podnoszenia jakości pracy szkoły. Dyrektorzy zostaną wyposażeni w pakiet materiałów pomocniczych ułatwiających formułowanie wniosków, w oparciu o wyniki przeprowadzonych przez dyrektora szkoły, czynności nadzoru pedagogicznego po zmianach rozporzadzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2021,poz.1618)

Program szkolenia

 • 1. Nowe formy nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach
 • Podsumowanie po I okresie pracy szkoły jest obowiązkiem dyrektora szkoły wynikającym z art. 69 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe. Z zapisu tego wynika, że dyrektor jest zobowiązany do przedstawienia radzie pedagogicznej dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły.
 • 2. Ocena skuteczności udzielonego wsparcia psychologicznego w pierwszym półroczu
 • Opracowując wyniki i wnioski za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022 nie można pominąć informacji nt. realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego z uwzględnieniem diagnozy potrzeb oraz realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w kontekście analizy sprawozdań wychowawczych, efektów udzielanej pomocy,
 • 3. Wyniki kontroli i ocena stanu przestrzegania przepisów, przebiegu procesów i efektów działalności - ogólne wnioski z nadzoru
 • Dyrektor ma obowiązek dokonać wnikliwej analizy wyników kontroli w zakresie:
 • - stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki – w tym programu wychowawczo-profilaktycznego, przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,
 • - efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, a także wyniki przeprowadzonych badań jakościowych w I okresie - pozwoli to na wskazanie mocnych i słabych stron pracy szkoły, a także opracowanie przykładowych harmonogramów działań w różnych obszarach poprawiających efektywność kształcenia i wychowania.
 • 4. Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej przez zespoły zadaniowe
 • Ważnym elementem pracy szkoły jest realizacja zadań we współpracy, czyli praca zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Dyrektorzy otrzymają propozycje sprawozdań m.in.: z realizacji działań zespołów przedmiotowych i wychowawczych, z realizacji podstawy programowej w ujęciu ilościowym i jakościowym, z realizacji zadań biblioteki, świetlicy szkolnej oraz samorządu uczniowskiego),
 • 5. Arkusze, sprawozdania, harmonogramy i zarządzenia, czyli jak dokumentować czynności nadzoru
 • Dokumentowanie nadzoru pedagogicznego wymaga wielu dokumentów (arkusze obserwacji, dokumentacja związana z kontrolą, potwierdzenie realizacji planu wspomagania, sprawozdawczość związana z planem pracy szkoły- to tylko niektóre, jakie otrzyma uczestnicy szkolenia)

Wykładowca

Robert Ludwiniak

wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas