Klasyfikacja śródroczna i podsumowanie I okresu jako jeden z warunków nadzoru pedagogicznego w zarządzaniu szkołą

Korzyści

1

Uczestnik potrafi w sposób celowy zebrać i opracować materiały dotyczące klasyfikacji śródrocznej a także dokonać zwięzłej analizy własnej pracy w różnych obszarach działalności szkoły.

2

Słuchacz w sposób poprawny pod względem merytorycznym i prawnym tworzy uchwały rady pedagogicznej, protokoły zebrań, opracowuje analizy, wypełnia dokumenty.

3

Dyrektor i nauczyciel dokonuje oceny efektów własnej działalności, formułuje wnioski w celu podniesienia jakości pracy własnej i szkoły, potrafi je opracować w sposób zwięzły, spójny i przejrzysty.

4

Dyrektor nabędzie umiejętność organizacji zebrania rady, właściwie gospodarując czasem, dokonując selekcji materiału, zapewniając w sposób przemyślany sprawny przebieg zebrania.

5

Uczestnik pozna ciekawe i nowatorskie rozwiązania podsumowujące osiągnięcia uczniów, w tym uczniów z Ukrainy, realizację podstawy programowej i kompetencji kluczowych.

Opis

Koniec I okresu to czas na analizę pracy w jednostkach systemu oświaty i klasyfikację w szkołach. To odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także sformułować wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, uwzględniając kierunki polityki oświatowej, zmiany w prawie a tym samym mocne i słabe strony szkoły. Przedstawienie przez dyrektora wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz podjęcie przez radę pedagogiczną dwóch uchwał: w sprawie klasyfikacji śródrocznej a także w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, to kluczowe zadania niezbędne do przygotowania i merytorycznego przeprowadzenia zebrania rady pedagogicznej. Materiał opracowany podczas zebrania to jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany, programy, obowiązujące dokumenty. Ważnym zadaniem dyrektora szkoły jest przygotowanie niezbędnych informacji w oparciu o plan nadzoru pedagogicznego. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące klasy

Program szkolenia

  • Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej.
  • Klasyfikacja śródroczna - prawne aspekty oceniania i efekty kształcenia (uchwała i dane analityczne).
  • Podsumowanie półrocza (okresu, semestru) z uwzględnieniem przedszkoli, szkół i placówek.
  • Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniemzałożeń planu nadzoru pedagogicznego,kierunków polityki oświatowej, awansu zawodowego, oceny pracy, obserwacji zajęć
  • Informacja o pracy szkoły - jak dokonać podziału na wniosku z nadzoru i informację o działalności.
  • Przygotowanie uchwały w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas