Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Polityka kadrowa w oświacie- zatrudnianie i zwalnianie pracowników w oparciu o arkusz organizacyjny szkoły/placówki oświatowej

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik poznaje różne formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi i nauczycielami; wykorzystuje przepisy prawa pracy i prawa oświatowego, umiejętnie korzysta z orzecznictwa sądowego w tym zakresie; potrafi przewidzieć skutki spowodowane roszczeniami pracowników;
2. Uczestnik potrafi przygotować niezbędne wzory pism związanych ze sprawami kadrowymi; potrafi zastosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące zasad doręczania korespondencji;
3. Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej pracownika, związanej
z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy lub zmianą warunków pracy i płacy;
4. Słuchacz zna zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracownika;
5. Słuchacz zna aktualne zmiany w przepisach prawa pracy i wykorzystuje je w praktyce.

Program szkolenia


1. Plan kursu:
2. Wpływ zmian wynikających z nowej podstawy programowej, ramowych planów nauczania oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zatrudnianie nauczycieli
w szkołach i placówkach oświatowych.
3. Arkusz organizacyjny szkoły (dane osobowe pracowników, dane statystyczne, wymagania kwalifikacyjne).
4. Proces zatrudniania pracowników (nauczycieli i pracowników samorządowych) – ogólne zasady i dokumentacja:
a. dokumentowanie informacji o kandydacie do pracy przed podpisaniem umowy
o pracę,
b. przyjęcie pracownika do szkoły/placówki oświatowej – formy prawne zatrudniania
i świadczenia pracy wynikające z pragmatyki zawodowej;
c. sposób zawierania umów o pracę, ich forma i treść oraz specjalne informacje przekazywane pracownikom kierowanym za granicę,
d. korzystanie z nowych zasad zatrudniania pracownika na czas określony,
e. zasady i terminy potwierdzania zatrudnienia firmom zewnętrznym (np. ZUS),
f. akta osobowe i inna dokumentacja związana z zatrudnianiem pracownika,
g. terminy załatwiania spraw pracowniczych w prawie pracy i prawie administracyjnym.
5. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zatrudnieniu:
a. zasady kierowania pracowników na badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu bhp;
b. obowiązek zapewniania bezpieczeństwa związanego z przeciwdziałaniem pożarom oraz udzielania pierwszej pomocy pracownikom.
6. Rozwiązanie umowy o pracę –  jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
a. środki ochrony prawnej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy;
b. wpływ organizacji zajęć edukacyjnych i liczebności uczniów/wychowanków
na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem (w placówkach feryjnych
i nieferyjnych);
c. wybór formy i terminów rozwiązania stosunku pracy:
i. - za porozumieniem stron,
ii. - jednostronnym oświadczeniem pracodawcy lub pracownika,
d. przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym;
e. rozwiązanie umowy o pracę a procedura awansu zawodowego nauczycieli;
f. zasady stosowania skróconych okresów wypowiedzenia i zwolnień z obowiązku świadczenia pracy,
g. ochrona ogólna i ochrona szczególna, konsultacje ze związkami zawodowymi,
h. odprawy i odszkodowania,
i. pracodawca wobec roszczeń pracownika ze stosunku pracy – postępowanie pojednawcze i sądowe.
7. Wygaśnięcie stosunku pracy – przypadki wynikające z Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.
8. Wydanie pracownikowi świadectwa pracy – zmiany w przepisach prawa pracy.
9. Najnowsze orzecznictwo SN, stanowiska PIP, MEN w sprawach związanych z zasadami zatrudniania nauczycieli i pracowników samorządowych.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE