Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Zmiany w prawie pracy obowiązujące od 2016 r. Uprawnienia pracodawcy i pracownika - nowe zasady zatrudniania, rozwiązywania umów i korzystania z urlopów rodzicielskich

Kategoria: Wyzwania nowego roku szkolnego


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawców i osób zarządzających kadrami do wdrożenia zmian w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie od lutego 2016 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą umów zawieranych na czas określony, uprawnień rodzicielskich, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Podczas szkolenia zostaną omówione, na przykładach,  wszystkie zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy a także zasady przechowywania dokumentów pracowniczych zabezpieczanych na nośnikach papierowych i elektronicznych
w kontekście znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podczas zajęć omówiony zostanie, jako przykład analizy porównawczej, projekt rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli.


Wszystkie omawiane zagadnienia będą uwzględniały specyfikę zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych (szkoły publiczne i niepubliczne, pracownicy niepedagogiczni i nauczyciele; szkoły
i placówki feryjne i nieferyjne).

Korzyści ze szkolenia


1) przygotowanie do wdrożenia zmian wynikających z nowelizacji ustawy - Kodeks pracy,
2) podniesienie poziomu kompetencji osób zarządzających i odpowiedzialnych za zatrudnianie,
3) uaktualnienie i zdobycie nowej wiedzy w zakresie wymagań prawnych w odniesieniu do nawiązywania
i rozwiązywania umów o pracę, udzielania urlopów związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
4) nabycie umiejętności zarządzania w tworzeniu dokumentów dotyczących stosunku pracy,

Program szkolenia


1.      Nowe zasady zatrudniania w szkołach nauczycieli, pomocy, specjalistów i pracowników niepedagogicznych na podstawie umów o pracę na czas określony:
a)      likwidacja umowy na czas wykonania określonej pracy – konsekwencje,
b)     doprecyzowanie zasad zawierania umów na okres próbny w przypadku pracowników niepedagogicznych,
c)      ograniczenie zawierania umów o pracę na czas określony (limit czasowy i limit liczby umów),
d)     przypadki szczególne nawiązywania umów o pracę na czas określony, które nie będą podlegały limitowaniu, w tym obowiązek powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy 
w przypadku zawarcia umowy terminowej, w której pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie uzasadniające zawarcie umowy na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy,

e)      nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony, z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.
2.      Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – nowa regulacja
w prawie pracy, zastosowanie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z nauczycielem
i pracownikiem niepedagogicznym.

3.      Przepisy przejściowe dotyczące umów o pracę zawartych na czas określony w dniu wejścia
w życie znowelizowanego Kodeksu pracy, status prawny pracowników objętych szczególną ochroną wynikającą z ustawy o związkach zawodowych.

4.      Badania profilaktyczne pracowników, w szczególności nowe regulacje dotyczące badań wstępnych, w tym:
a)      nowe zasady kierowania na badania profilaktyczne,
b)     możliwość uwzględnienia od kwietnia 2015 r. orzeczeń lekarskich uzyskanych przez pracownika w wyniku skierowania na badania przez poprzedniego pracodawcę.
5.      Uprawnienia rodzicielskie pracowników po nowelizacji Kodeksu pracy:
a)      łączenie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub rodzicielskiego z pracą,

b)     podjęcie pracy w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem u innego pracodawcy (zleceniodawcy, zamawiającego dzieło),
c)      prawo lub brak prawa do rezygnacji z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub urlopu rodzicielskiego,
d)     problematyka ciąży i urodzenia dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego albo w trakcie urlopu wychowawczego,
e)      zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownicy lub pracownikowi korzystającemu
z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich, w szczególności z urlopu wychowawczego
(w tym problematyka relacji między urlopem wychowawczym, a przedawnieniem się prawa
do urlopu wypoczynkowego)

f)      obniżenie wymiaru etatu przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,
g)      urlop ojcowski - zasady nabywania i udzielania, wymogi prawidłowo złożonego wniosku.
6.      Nowe zasady korzystania z opieki na dziecko do 14 roku życia.
7.      Zasady wydawania świadectw pracy w świetle nowych przepisów dotyczących terminowych umów o pracę, a także:
a)      zasady poprawnego wypełniania świadectw pracy w poszczególnych punktach (omówienie wzoru świadectwa pracy),
b)     zasady prawidłowego podpisywania świadectw pracy oraz obowiązek ich ewentualnego prostowania albo wydania nowego świadectwa pracy,
c)      prawidłowe doręczania świadectwa pracy,
d)     zasady wydawania odpisów świadectw pracy.
8.      Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w rozumieniu znowelizowanej ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kategorie archiwalne, klasyfikowanie
i kwalifikowanie dokumentacji pracowniczej.

9.      Projekt zmian w zakresie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli:
a)      obowiązek posiadania wyższego magisterskiego wykształcenia we wszystkich typach szkół
i przedszkolach,

b)     kwalifikacje nabyte, zachowane, wystarczające,
c)      przepisy przejściowe.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE