Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Zarządzanie szkołą , czyli vademecum dyrektora na starcie

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest w szczególności do nowych dyrektorów szkół i pozwala na usystematyzowanie ogólnej wiedzy dotyczącej zarządzania szkołą z uwzględnieniem zmian obowiązujących od września 2016 r. a także zmian proponowanych przez resort edukacji w kolejnych latach, w tym tworzenia dokumentów, interpretowania przepisów prawa, budowania właściwych relacji pomiędzy pracownikami  oraz współpracy z instytucjami uprawnionymi do kontroli szkoły.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w odpowiednie wzory druków, poznają liczne stanowiska i opinie wynikające z interpretacji prawa oświatowego. Zostaną omówione proponowane zmiany w systemie oświaty i ich wpływ na organizację pracy szkoły. 

Korzyści ze szkolenia


Cele szkolenia:
- kształtowanie w codziennej pracy nawyku starannego i sumiennego prowadzenia dokumentacji szkoły,
- kształtowanie świadomości prawnej wynikającej z pełnionej funkcji,
- kształtowanie umiejętności interpretowania nowych przepisów prawa oświatowego
Po szkoleniu słuchacz będzie potrafił:
1. konstruować (sporządzać, tworzyć) dokumenty wynikające z obowiązującego prawa
w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, nadzoru pedagogicznego oraz prawa pracy; rozumie istotę proponowanych przez resort edukacji zmian;
2. załatwiać i rozpatrywać skargi i wnioski zgodnie z przepisami prawa administracyjnego; wykorzystywać w codziennej pracy dostępne wzory druków, tworzyć własne opracowania;
3. tworzyć akty prawa lokalnego, w tym statut, regulaminy, zarządzenia, uchwały;
4. tworzyć i kontrolować dokumentację dotyczącą bezpiecznych warunków pracy i nauki,
w tym protokoły powypadkowe, karty ryzyka zawodowego, regulaminy, dokumentację przebiegu nauczania

Program szkolenia


1.      Akty prawne regulujące działalność szkoły. Regulaminy i instrukcje, zarządzenia
i uchwały uwzględniające nowelizację aktów prawnych od września 2016 r.:
a)     ustalanie warunków zatrudniania, wynagradzania i świadczeń socjalnych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
b)     uzgadnianie regulaminów i instrukcji z właściwymi podmiotami;
c)      tworzenie uchwał wynikających z kompetencji rady pedagogicznej i ich realizacja,
d)    proponowane zmiany w działalności rady szkoły.
2.      Nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Proponowane przez MEN zmiany dotyczące struktury działania szkół (nowy system nauki) oraz nowe zasady działania kuratoriów oświaty.
3.      Nadzór pedagogiczny – ewaluacja, kontrola i wspomaganie. Sposoby monitorowania
i dokumentowania:
a)     praca zespołowa nauczycieli;
b)     analizy, wnioski, rekomendacje;
c)      sprawozdanie dyrektora szkoły z realizacji planu nadzoru pedagogicznego a ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego i informacja o działalności szkoły;
d)     przygotowanie szkoły do ewaluacji i kontroli zewnętrznej z uwzględnieniem proponowanych przez resort edukacji zmian.
4.      Dyrektor szkoły jako organizator procedury awansu zawodowego nauczycieli:
a)     zatrudnienie a otwarcie stażu w przypadku umów na czas określony, w tym zastępstwa za nieobecnego nauczyciela;
b)     wydłużenie i przerwanie stażu;
c)      projekt planu rozwoju zawodowego a plan rozwoju; zatwierdzenie i nadzór nad jego realizacją;
d)     ocena dorobku zawodowego;
e)     postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego;
f)      postepowanie kwalifikacyjne dla dyrektora szkoły na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
g)     przewidywane zmiany w procedurze awansu zawodowego.
5.      Ocena pracy nauczycieli –  zadania  dyrektora i sposób dokumentowania:
a)     powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu procedury oceny pracy;
b)     tryb dokonania oceny pracy nauczyciela, kryteria ustawowe;
c)      ocena pracy dyrektora szkoły,
d)     propozycja resortu edukacji dotycząca zmiany skali ocen oraz wpływu oceny pracy na ścieżkę awansu zawodowego.
6.      Profilaktyka, wychowanie i opieka w szkołach i placówkach – wdrażanie zmian, współpraca z rodzicami; kontrola działań nauczycieli, specjalistów; praca zespołowa nauczycieli. Zmiany w przepisach prawa oświatowego:
a)     program profilaktyki i program wychowawczy – proponowane zmiany;
b)     kontakty rodzicami (prawnymi opiekunami); współpraca z sądem rodzinnym
i nieletnich, kuratorami sadowymi, opieką społeczną;
c)      prawa autorskie uczniów i wychowanków;
d)     udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
7.      Organizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów po zniesieniu godzin z art. 42 KN (tzw. „godzin karcianych”).
8.      Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania:
a)     księga uczniów,
b)     arkusz ocen ucznia – technika ręczna i komputerowa; omówienie zasad wypełniania arkusza, kopie i odpisy, prostowanie błędów i omyłek, wnoszenie zmian danych osobowych;
c)      dziennik lekcyjny – wybór druku dziennika, zgodność wpisów
z rozporządzeniem, potwierdzanie realizacji podstawy programowej, frekwencja;
d)     dzienniki innych zajęć, w tym dziennik specjalisty, nauczyciela bibliotekarza; nowe zasady dokumentowania zajęć w ramach 40 – godzinnego tygodnia pracy.
e)     świadectwa szkolne promocyjne i ukończenia szkoły, wydawanie duplikatów świadectw i zaświadczeń o pobieraniu nauki. Nowe zasady ustalania ocen
z religii i etyki na świadectwach szkolnych
.
9.      Bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki – wprowadzanie zmian, dokumentowanie:
a)     wypadki uczniów i pracowników,
b)     organizacja wycieczek i imprez;
c)      opieka w świetlicy szkolnej.
10.  Propozycja MEN dotycząca wzmocnienia współpracy ze związkami zawodowymi. Współpraca dyrektora szkoły z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny – udostępnianie danych osobowych i dokumentacji szkoły. 

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE