Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

 

Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.

CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Reforma oświaty 2017/2018
Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne.
Dualny system kształcenia zawodowego w Polsce – szanse i zagrożenia.
Efektywna diagnoza jako podstawa tworzenia programu wychowawczo- profilaktycznego.
Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela szkoły zawodowej elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły zawodowej
Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle nowych wymagań
Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
Innowacja, cyfryzacja i edukacja czyli GBL (Game Based Learning) i Gamifikacja w polskiej szkole.
Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w KARCIE NAUCZYCIELA i projektowanymi aktami wykonawczymi.
Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom.
Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą programową.
Nauczyciel w zmianie czyli jak sobie radzić w obliczu reformy oświaty
Niska frekwencja uczniów w szkole jako przyczyna niepowodzeń szkolnych.
NOWELIZACJA KARTY NAUCZYCIELA, CZYLI JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN W PRAGMATYCE ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI. ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA I PRAWIE OŚWIATOWYM OD 1 STYCZNIA 2018 R.
NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY. STATUT SZKOŁY/PLACÓWKI PO REFORMIE OŚWIATY
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN.
Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnościami w świetle zmienionych przepisów w roku szkolnym 2017/18
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej
Podstawy kodowania w programie Scratch dla najmłodszych w ramach cyfryzacji i innowacji w placówkach edukacyjnych – zgodnie z najnowszymi kierunkami rozwoju oświaty
Prawo oświatowe dla nauczycieli w kontekście reformy
Program wychowawczo-profilaktyczny zgodny z nową podstawą programową z 14 lutego 2017r.
Przygotowanie środowiska szkolnego do zmian w roku szkolnym 2017/2018 - praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym
Przygotowanie środowiska szkolnego do zmiany w związku z reformą oświaty od strony psychologicznej i społecznej
Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z nowej podstawy programowej i nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Szkolenie z elementami warsztatów z nabycia podstawowej wiedzy przez nauczycieli klas I-IV o zasadach „gry w szachy”
Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o efektywną diagnozę.
WERYFIKACJA, ANALIZA I NOWELIZACJA STATUTU. STATUT SZKOŁY/PLACÓWKI PO REFORMIE OŚWIATY
Więzi rodzinne, wychowanie i nauka w realiach dominującej cyberprzestrzeni - wyzwania stojące przed rodzicami w XXI wieku.
WOLONTARIAT JAKO FORMA KSZTAŁCENIA POSTAW PROSPOŁECZNYCH
Zespół dobrze zintegrowany w dobie reformy oświaty
Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz inne zmiany w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych związane z jej realizacją
Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy wynikające z planowanej reformy edukacji od 1 września 2017 r. Nowy status prawny nauczycieli
Zmiany w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2017 r.
Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018
Nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji
Kształcenie
Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody Edukacyjnej Wartości Dodanej
Analiza wyników kształcenia a poniesienie jakości pracy szkoły
Budowanie harmonogramów działań służących podniesieniu efektywności kształcenia
Diagnoza ucznia uzdolnionego. Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół
Dostosowanie wymagań, metod oraz form pracy - bieżące wsparcie ucznia
Edukacyjne wsparcie rodziców jako nowe zadanie szkoły i nauczycieli
Indywidualizacja procesu nauczania
Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych
Jak oceniać osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów - aktualności w prawie oświatowym
Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się?
Kompetencje informatyczne uczniów w świetle wymagań edukacyjnych i oczekiwań współczesnego świata
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.
Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia
Kreatywne nauczanie
Lekcje bez nudy. Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń
Mapa jakości szkoły. Sposoby na realizację art.21a ustawy o systemie oświaty
Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego
Multimedia w praktyce szkolnej- jak wykorzystać dostępne technologie w przystępny i łatwy sposób dla uczniów i nauczycieli
Narzędzia pracy doradcy zawodowego w szkole. Doradztwo edukacyjno-zawodowe - zbiór działań z zakresu poradnictwa zawodowego
Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca
Ocenianie kształtujące czyli ocenianie wspierające rozwój dziecka/ucznia
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - aspekt prawny i psychologiczny
Oceny opisowe - ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym
Organizacja pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Plan daltoński jako narzędzie faktycznej indywidualizacji procesu nauczania
Podstawa programowa kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach w szkołach ponadgimnazjalnych. (szkoły zawodowe oraz zespoły szkół zawodowych i ogólnokształcących)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych. (Licea Ogólnokształcące)
Podstawa programowa w szkole podstawowej w klasach 1-3
Pomiar dydaktyczny. Jak najlepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu pracy szkoły?
Praca metodą projektu edukacyjnego
Przedmiotowe Zasady Oceniania. Konstruowanie szkolnych wymagań z uwzględnieniem zaleceń podstawy programowej
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Tablica interaktywna środkiem wspomagającym nauczanie
TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania
Tworzenie kursów e-learningowych
Twórcze metody pracy na lekcji - jak rozwijać kreatywność uczniów?
Uczenie się we współpracy, czyli jak skutecznie organizować pracę w zespołach na zajęciach lekcyjnych
Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów - ocenianie przedmiotowe
Współpraca z rodzicami oraz wywiadówka w szkole - jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem
Wycieczka jako sposób na efektywną realizację podstawy programowej
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących nowych zmian w Ustawie o Systemie Oświaty.
Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Wyzwania współczesnej szkoły
Opieka i wychowanie
Prawo i organizacja na co dzień
Bezpieczeństwo w szkole - budowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa w szkole/placówce
BHP w szkole
DOKUMENTOWANIE PRACY NAUCZYCIELA
Etyka pracownika niepedagogicznego oraz tworzenie kodeksu etycznego
Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego
Integracja Rady Pedagogicznej - zespół dobrze zintegrowany
Kurs dla kierowników wypoczynku
Mobbing w miejscu pracy - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku
Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego
Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Normy a bezpieczeństwo w szkole
Ochrona danych osobowych dla nauczycieli oraz dyrektora z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego
Ochrona danych osobowych w pracy nauczyciela
Odpowiedzialność prawna nauczycieli. Wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
Organizacja bezpiecznych wyjazdów i wycieczek szkolnych - kurs dla opiekunów i kierowników wycieczek szkolnych
Organizacja pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Podstawy prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Praca z radą pedagogiczną
Prawa ucznia i prawa człowieka
Prawo autorskie i prawa pokrewne dla nauczycieli z uwzględnieniem stanu aktualnego prawnego
Prawo oświatowe dla nauczycieli
Prawo oświatowe dla szkół artystycznych
Procedura na wypadek podejrzenia zaniedbywania ucznia w domu rodzinnym z uwzględnieniem odpowiedzialności nauczycieli.
Uprawnienia nauczycieli podstawowe regulacje prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego
Wsparcie szkół w budowaniu systemu bezpieczeństwa w szkole. System bezpieczeństwa w szkole - bezpieczeństwo pracy i nauki
Zadania zespołów nauczycielskich prowadzące do jak najwyższego poziomu spełnienia wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły
Zespoły nauczycielskie. Pracujemy razem. Budowanie zespołów nauczycielskich
Systemy zarządzania placówką - ISO, Kontrola Zarządcza, Ocenianie Kształtujące, Bezpieczeństwo
Informacja zwrotna - właczenie do codziennej pracy szkoły, spełnianie wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
Problemy wychowawcze

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur