Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy wynikające z planowanej reformy edukacji od 1 września 2017 r. Nowy status prawny nauczycieli

Kategoria: Reforma oświaty 2017/2018


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli do wdrożenia zmian wynikających
z projektów ustaw i rozporządzeń związanych z wdrażaniem reformy edukacji od roku szkolnego 2017/18. Zdecydowana większość zmian, zwłaszcza w zakresie kształtowania polityki kadrowej, wymaga wnikliwej analizy w kontekście przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe. Proponowane rozwiązania zobowiązują dyrektora szkoły do pisemnego zapoznania nauczycieli w terminie do 15 maja 2017 r. z ich statusem zatrudnienia po wejściu w życie przepisów dotyczących reformy. Zmiany obejmują różne obszary zarządzania szkołą, w tym organizację pracy w zreformowanej szkole podstawowej
i ponadgimnazjalnej oraz w wygaszanym gimnazjum. Podczas szkolenia omówiony zostanie status prawny nauczycieli.
Podczas szkolenia zostaną omówione dwa kluczowe dla systemu oświaty projekty aktów prawnych: projekt
z 16 września 2016 Ustawa - Prawo oświatowe oraz  projekt z 16 września 2016 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Korzyści ze szkolenia


1. poszerzenie wiedzy w zakresie nowych zadań szkoły, wynikających z planowanych zmian wdrażanych
w związku z reformą edukacji,,
2. praktyczne zastosowanie omawianych projektów aktów prawnych w procesie organizacji szkoły,
3. omówienie statusu prawnego nauczycieli po wdrożeniu reformy oświaty

Program szkolenia


  1.   Nowa ustawa – Prawo oświatowe zastępująca ustawę o systemie oświaty  
  2.   Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – omówienie zmian planowanych w okresie przejściowym  
  3.   Status prawny nauczycieli w związku z nową struktura organizacyjną ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum i trzyletniej szkoły branżowej  
  4.   Zmiana statusu nauczycieli w okresie przejściowym:  
    a)   nowa formuła przeniesienia służbowe nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  
    b)   inne zasady dotyczące obowiązku podjęcia pracy w innej szkole, w tym obowiązek uzyskania przez nauczyciela pisemnej zgody dyrektora na zatrudnienie w innej szkole.  
  5.   Status prawny nauczycieli i pracowników niepedagogicznych po wygaszeniu gimnazjów.  
  6.   Nowe zasady przejścia w stan nieczynny  
  7.   Obowiązek przekazania nauczycielom pisemnej informacji do 15 maja 2017 r. o planowanych zmianach w warunkach zatrudnienia w związku z reformą edukacji  
  8.   Rozwiązanie stosunku pracy w przypadku wygaszenia gimnazjum  
  9.   Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym (w związku z reformą edukacji)  
  10.   Naliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po wygaszeniu gimnazjum  
  11.   Projekt zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli:  
    a)   obowiązek legitymowania się wyższym magisterskim wykształceniem,  
    b)   uzupełnianie kwalifikacji,  
    c)   zachowanie dotychczasowych kwalifikacji (kwalifikacje wystarczające, nabyte, zachowane),  
    d)   porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii – obowiązek uzupełnienia kwalifikacji.  
  12.   Nowe rozporządzenie w sprawie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.  
  13.   Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela. Centralny Rejestr kar dyscyplinarnych.  
  14.   Proponowane zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i oceny pracy.  

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE