Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Wdrażanie nowej podstawy programowej jako temat ewaluacji wewnętrznej

Kategoria: Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018


Opis szkolenia

W efekcie zmian w systemie oświaty wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz  ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo oświatowe, konieczne stało się określenie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla  poszczególnych typów szkół, uwzględniającej nową strukturę poszczególnych typów szkół.
Zgodnie z UPO przez podstawę programową wychowania przedszkolnego lub podstawę programową kształcenia ogólnego należy rozumieć: obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz
zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć
z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych.
 
Wdrażanie nowej podstawy programowej obowiązkowo należy monitorować - może stać się również przedmiotem ewaluacji wewnętrznej.
Niniejsze szkolenie podpowie, w jaki sposób przeprowadzić ewaluację procesu wdrażania nowej podstawy programowej, jakich użyć wskaźników, na co zwrócić szczególna uwagę?.

Korzyści ze szkolenia


1. Przypomnienie celów i zadań wynikających z nowej podstawy programowej dla szkoły - szkolny program wychowawczo-profilaktyczny..
2. Przypomnienie warunków i sposobu realizacji podstaw programowych
z uwzględnieniem wyposażenia klasopracowni.
3. Przygotowanie narzędzi badawczych do gromadzenia danych.
4. Wskazanie różnych sposobów opracowywania wniosków, rekomendacji oraz zadań do realizacji.

Program szkolenia


1.      Nadzór pedagogiczny nad szkołą w świetle przepisów prawa.
2.      Monitorowanie, kontrolowanie, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w budowaniu jakości pracy szkoły/placówki.
3.      Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i zakres nadzoru pedagogicznego.
4.      Nowa podstawa programowa - cele, umiejętności, warunki i sposób realizacji.
5.      Ewaluacja wewnętrzna - planowanie, przygotowanie narzędzi badawczych, gromadzenie danych.
6.      Analiza zebranych informacji - przygotowanie wniosków.
7.      Opracowanie rekomendacji i zadań do realizacji.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE