Doskonalenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Korzyści

1

poznają podstawy prawne oceniania wewnątrzszkolnego i jego praktyczne zastosowanie,

2

poznają wpływ oceniania wewnątrzszkolnego na uczenie się uczniów,

3

dowiedzą się jaki ma wpływ ocenianie na jakość kształcenia,

4

poznają różne sposoby i formy oceniania i ich znaczenie w motywowaniu ucznia,

Opis

Ocenianie w roku szkolnym 2023/2024 ma szczególne znaczenie w organizacji pracy szkoły m.in. z uwagi na uwzględnienie go w kierunkach polityki oświatowej. Kierunek ten zobowiązuje zarówno dyrektorów szkół, jak również nauczycieli do doskonalenia kompetencji w zakresie warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania. Szkolenie pozwoli na zrozumienie istoty oceniania osiągnięć ucznia w oparciu o obowiązujące prawo oświatowe. Podczas szkolenia zostaną szczegółowe omówione wszystkie regulacje prawne dotyczące zasad oceniania ze wskazaniem potrzeby uszczegółowienia warunków i sposobów oceniania w statucie szkoły. Omówione zostaną różne etapy zajęć lekcyjnych, podczas których należy uczniów oceniać. Szkolenie zwraca uwagę na wszystkie obszary oceniania: ocenianie bieżące, śródroczne, roczne, końcowe, ocenianie na egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych. Podczas szkolenia omówione będą przykłady różnych czynności interwencyjnych dotyczących oceniania (skargi, odwołania, zastrzeżenia) oraz zostaną wskazane możliwości prawne rozwiązania tych interwencji z uwzględnieniem praw dziecka.

Program szkolenia

 • Model oceniania wewnątrzszkolnego: konteksty praktyczne i teoretyczne. Statut szkoły a podstawy prawne oceniania.
 • Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju.
 • Oceniam, ucząc : poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 • Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły : edukacja, teoria i praktyka wychowania:
 • ocenianie bieżące, śródroczne i roczne i końcowe,
 • warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny,
 • ocena z egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego,
 • zastrzeżenia od uzyskanej rocznej oceny.
 • Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianym w szkole. Ocenianie uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi, w tym z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
 • Wokół oceniania w zdalnym nauczaniu indywidualnym - wybrane sposoby.
 • Dokumentowanie oceniania.
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad procesem oceniania.
 • Działania wspierające nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności oceniania wewnątrzszkolnego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas