Działania antykorupcyjne w szkole

Korzyści

1

Poznanie aktualnych podstaw prawnych określających zasady postępowania antykorupcyjnego.

2

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania zjawisk korupcyjnych.

3

Poznanie zasad postępowania zgodnego z kodeksem etycznym.

4

Przygotowanie do opracowania i wdrożenia procedur antykorupcyjnych.

Opis

Korupcja, jako zjawisko powszechne, wymaga powszechnych działań obywateli przeciwko nadużywaniu władzy publicznej przez funkcjonariuszy publicznych i pełniących funkcje publiczne, a więc i pracowników oświaty. Ze względu na wagę problemu opracowano wiele uregulowań prawnych , które powinny się przyczynić do obniżenia skali problemu. W polskim systemie prawnym, korupcja jest przestępstwem ściganym z urzędu i podlega karze zgodnie z kodeksem karnym. W celu wzmocnienia postaw etycznych pracowników administracji publicznej oraz w celu przeciwdziałania zjawiskom korupcji został opracowany Program Zwalczania Korupcji oraz Strategia Antykorupcyjna w Ministerstwach, do wdrożenia której są zobowiązane jednostki podległe.

Program szkolenia

 • Zagadnienie korupcji w europejskich i krajowych uregulowaniach prawnych
 • Uregulowania i działania międzynarodowe:
 • - Konwencje i rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych:
 • - Postanowienia Rady Europy:
 • - Uregulowania Unii Europejskiej:
 • - Uregulowania krajowe
 • Zjawisko korupcji i jego przejawy również w edukacji
 • Korupcja to żądanie, proponowanie, wręczanie
 • lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej
 • korzyści lub obietnicy takiej korzyści. Korupcja jest nadużyciem władzy publicznej przez
 • funkcjonariuszy publicznych W praktyce istnieje bardzo wiele form korupcji, z których najczęściej wymieniane są:
 • - przekupstwo – łapownictwo,
 • - wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów
 • prywatnych lub osobistych korzyści,
 • - płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk,
 • - faworyzowanie, protekcja, nepotyzm, kumoterstwo,
 • Zadania i obowiązki dyrektora i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania zjawisku korupcji - etyka zawodowa
 • Pracownik zobowiązany jest do informowania przełożonych o wszystkich
 • nieprawidłowościach i nadużyciach, które mogą stanowić naruszenie prawa lub naruszać
 • zasadę celowości i efektywności, bądź negatywnie oddziaływać na realizację celów i zadań
 • Szkoły przez rodziców, uczniów, mieszkańców, kontrahentów. Pracodawca obowiązany jest do:
 • reagowania na wszelkie przejawy korupcji;
 • prowadzenia szkoleń dla Pracowników z zakresu przeciwdziałania korupcji;
 • ustalania niezbędnych zmian organizacyjnych w przypadku zaistnienia korupcji lub zagrożenia korupcją, w tym w sposobie obsługi interesariuszy, sposobie dokumentowania, obiegu dokumentów oraz w realizacji kontroli wewnętrznej.
 • informowania Pracowników o:
 • zagrożeniach korupcyjnych oraz o sposobach reagowania na korupcję;
 • Procedury antykorupcyjne w szkole -tryb zgłaszania zdarzeń korupcyjnych
 • Celem Procedury Antykorupcyjnej szkoły jest:
 • 1. ustalenie jednolitych zasad postępowania w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia
 • oraz zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji;
 • 2. określenie obszarów podatnych na występowanie nadużyć oraz mechanizmów kontroli

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas