Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Wykorzystanie różnych środków komunikacji do protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Korzyści

1

Słuchacz poznaje różne, dopuszczalne prawnie, środki komunikacji, łączności, służące zdalnemu zorganizowaniu zebrania rady pedagogicznej

2

Uczestnik odróżnia kompetencje stanowiące od opiniodawczych, potrafi formułować wnioski i utrwalać je w protokole sporządzonym zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej

3

Uczestnik potrafi przygotować wystąpienia, niezbędne materiały dla potrzeb udziału w zebraniu rady pedagogicznej przeprowadzonej zdalnie

4

Słuchacz potrafi zaproponować zmiany do regulaminu rady pedagogicznej, stanowiące szczegółowe rozwiązania wynikające z potrzeb szkoły, w okresie czasowego ograniczenia jej działania

Opis

Możliwość zdalnego podejmowania przez radę pedagogiczną czynności określonych w ustawie Prawo oświatowe została wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ta regulacja po raz pierwszy przewiduje prowadzenie zebrań rady pedagogicznej i podejmowanie czynności, takich jak: uchwalanie, opiniowanie, wnioskowanie, decydowanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności a także w trybie obiegowym. Podjęte przez radę pedagogiczną czynności powinny być utrwalone w formie protokołu, notatki, adnotacji lub 
w inny sposób. 

Program szkolenia

 • Czynności rady pedagogicznej podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • za pomocą innych środków łączności oraz w trybie obiegowym:
 • a) tryb zwoływania zebrań,
 • b) organizacja pracy rady pedagogicznej,
 • c) zadania przewodniczącego.
 • Rozwiązania techniczne:
 • a) urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
 • a w szczególności wykorzystanie poczty elektronicznej,
 • b) ochrona wizerunku i ochrona danych osobowych uczestników zebrania w czasie trwania zebrania i po jego zakończeniu.
 • Kompetencje rady pedagogicznej: uchwalanie, opiniowanie, wnioskowanie, decydowanie. Szczegółowe rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek:
 • a) uchwalanie czynności wynikających z przepisów praw oświatowego, w tym uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji,
 • b) opinie rady pedagogicznej, sposób ich wyrażania i utrwalania w trybie on-line,
 • c) wnioski i decyzje wynikające z bieżących potrzeb szkoły.
 • Treść uchwały, opinii, wniosku, decyzji i ich utrwalenie w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 • Protokół zebrania:
 • a) treść, tryb przyjęcia protokołu, wnoszenie sprostowań przy wykorzystaniu różnych środków komunikacji,
 • b) nośnik papierowy a nośnik elektroniczny.
 • Regulamin rady pedagogicznej, uwzględniający potrzebę zdalnego zwoływania zebrań, przebiegu i utrwalania poszczególnych czynności.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas