Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela.

Korzyści

1

znajomość regulacji prawnych związanych z prowadzeniem dokumentacji,

2

umiejętność poprawnego prowadzenia dokumentacji,

3

rozumienie zasadności tworzenia dokumentacji i jej monitorowania, umiejętność planowania pracy.

Opis

Szkolenie adresowane jest do wicedyrektorów, kierowników świetlic oraz nauczycieli, zwłaszcza realizujących ścieżkę awansu zawodowego. Warto  wiedzieć, jakie dokumenty są obowiązkowe, a posiadanie których wynika z dobrych praktyk. Jak umiejętnie rozplanować sobie czas pracy i jakie są podstawy prawne związane z dokumentowaniem?
Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:
• zdobędziesz wiedzę dotyczącą przepisów prawnych związanych z prowadzeniem dokumentacji,
• poznasz praktyczne sposoby dokumentowania pracy nauczyciela, zarówno w pracy stacjonarnej, jak i on-line,
• dowiesz się, jakie są dobre praktyki związane z planowaniem i dokumentowaniem,
• nauczysz się planować swoje obowiązki.

Program szkolenia

 • Rodzaje dokumentacji:
 • statut, programy: wychowawczo-profilaktyczny, doradztwa zawodowego, regulaminy, plany pracy zespołów, plany pracy specjalistów,
 • programy nauczania, programy własne i autorskie, innowacje.
 • Okresy i warunki przechowywania dokumentacji. Kategorie archiwalne. Przechowywanie i udostępnianie rodzicom prac uczniów.
 • Dokumentowanie przez wychowawców kontaktów z rodzicami: spotkania indywidualne, zebrania on-line i stacjonarne, oświadczenia, zgody, wnioski, zezwolenia:
 • przekazywanie informacji rodzicom o postępach w nauce, problemach wychowawczych i sukcesach (on-line i stacjonarnie),
 • informacje i dokumenty dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej; pojęcie „niepełnosprawności” w dokumentacji przebiegu nauczania a orzeczeniach; rejestracja opinii i orzeczeń.
 • terminy załatwiania spraw; korespondencja za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Dokumentowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, wydłużenia etapu edukacyjnego.
 • Prawa autorskie opracowanych przez nauczycieli materiałów a prawa autorskie ucznia.
 • Dokumentacja nauczania indywidualnego i dokumentacja indywidualnego toku i programu nauczania.
 • Różne sposoby monitorowania i dokumentowania podstawy programowej.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania. Dziennik w postaci pliku tekstowego w okresie pracy zdalnej i hybrydowej.
 • Prowadzenie dziennika zajęć przedszkola i dziennika zajęć lekcyjnych w szkole (wersja papierowa i elektroniczna):
 • wprowadzanie do dzienników zajęć danych osobowych uczniów,
 • sposób odnotowywania obecności i nieobecności dzieci/uczniów/słuchaczy,
 • dokumentowanie oceniania bieżącego, śródrocznego i rocznego,
 • klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy, informowanie o przewidywanych ocenach rocznych,
 • dostęp do dziennika elektronicznego dla rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską.
 • Dziennik zajęć świetlicy.
 • Dokumentacja specjalistów i terapeutów:
 • dzienniki innych zajęć, w tym zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych,
 • dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez specjalistów.
 • Zasady wypełniania arkuszy ocen: m.in. dane szkoły, dane osobowe ucznia, informacja o klasyfikacji rocznej i końcowej. Nośniki papierowe i elektroniczne.
 • Inna dokumentacja przebiegu nauczania, w tym uchwały, zezwolenia, zaświadczenia.
 • Odtwarzanie zniszczonej dokumentacji.
 • Sprostowanie błędów i oczywistych pomyłek a zmiana stanu faktycznego.
 • Instrukcja wypełniania świadectw szkolnych, sposoby dokonywania ich sprostowań.
 • Dokumentacja wycieczek, imprez i wyjść.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas