Co trzeba zmienić w statucie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024 - 2025? Nowelizacja statutu szkoły i przedszkola - podstawy prawne oraz gotowe rozwiązania.

Korzyści

1

Zapoznanie z podstawami prawnymi dotyczącymi uchwalenia i nowelizacji statutów.

2

Omówienie zasad formalnych dotyczących nowelizacji aktów prawnych.

3

Zapoznanie uczestników z minimalną treścią statutu wskazaną w przepisach.

Opis

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy bezpośrednio zajmują się tworzeniem i nowelizacją statutów. 
Uczestnik nabędzie umiejętność: 
 • samodzielnej pracy z aktami prawnymi, 
 • konstrukcji zapisów statutowych. 
Omówione zostaną również procedury formalne wprowadzania zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego oraz konieczne zmiany przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 w kontekście nowelizacji przepisów i napływu dzieci ukraińskich.  

Program szkolenia

 • Omówienie zakresu delegacji prawnej do określenia w statucie praw i obowiązków ucznia.
 • Statut jako wizytówka szkoły i jej pracowników.
 • Zasady techniki prawodawczej- omówienie wraz z przykładami.
 • Statut jako źródło prawa wewnątrzszkolnego.
 • Procedura nowelizacji statutu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 • Wskazanie zmian jakie trzeba wprowadzić w statucie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025 w związku z nowelizacją przepisów i napływem dzieci ukraińskich.
 • Omówienie treści minimalnej statutu szkoły i przedszkola w oparciu o zapisy art. 98 i 102 Prawa oświatowego w zakresie:
 • Celów i zadań szkoły.
 • Organów szkoły i ich kompetencji.
 • Nowej organizacji pracy szkoły.
 • Zadań nauczycieli.
 • Sposobu oceniania, praw i obowiązków uczniów.
 • Sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.
 • Form opieki i pomocy uczniom.
 • Organizacji biblioteki szkolnej.
 • Organizacji internatu i świetlicy.
 • Rodzajów nagród i kar dla uczniów.
 • Zasady skreślenia ucznia z listy uczniów.
 • Warunków stosowania sztandaru szkoły.
 • Godła szkoły oraz ceremoniału.
 • Organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.
 • Organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 • Organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
 • Przykładowe zapisy statutowe.
 • Analiza przykładowego statutu.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas