Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Zakończenie roku szkolnego 2018/19- zadania dyrektora i nauczycieli związane z klasyfikowaniem, promowaniem i ukończeniem szkoły przez uczniów oraz oceną działalności poszczególnych obszarów pracy szkoły

Uczestnicy: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele oraz liderzy zespołów nauczycielskich


Opis szkolenia


 Zakończenie roku szkolnego wymaga od dyrektora i nauczycieli przestrzegania przepisów prawa oświatowego w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania. Zobowiązuje też nauczycieli i dyrektora do analizy i oceny realizacji planów pracy, opracowania wyników i wniosków z nadzoru, ustalenia rekomendacji do pracy w roku przyszłym, podjęcia uchwały w sprawie realizacji wyników i wniosków z nadzoru z uwzględnieniem wniosków organu sprawującego nadzór pedagogiczny. To jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany pracy, plan nadzoru dyrektora,  program wychowawczo-profilaktyczny a także stopień realizacji kryteriów oceny pracy nauczycieli.
       
Zebranie w sprawie klasyfikacji i podsumowania pracy szkoły powinno przebiegać w sposób sprawny, pokazywać poziom przygotowania członków rady pedagogicznej, efekty ich pracy w różnych obszarach. 
       
Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  różnorodne sposoby i narzędzia do analizy i oceny działalności pracy szkoły za rok szkolny 2018-2019 zgodnie z nowymi przepisami prawa. Przedstawimy przykładowe opracowania i analizy, które podkreślą kreatywność pracy nauczycieli w realizacji podstawy programowej, zwrócimy uwagę na kształtowanie  kompetencji uczniów, rozwijanie ich samodzielności. Podpowiemy jak opracować niezbędne uchwały, wnioski i rekomendacje, jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić radę w sprawie klasyfikacji i promocji klasyfikacji , które uprawnienia delegować na członków rady pedagogicznej, jakie zadania zaplanować na radę podsumowującą pracę szkoły. 


Celem głównym szkolenia jest dostarczenie dyrektorom, wicedyrektorom, zespołom nauczycielskim niezbędnych informacji na temat przepisów prawa związanych z przeprowadzenia zebrania rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów i rady podsumowującej rok szkolny 2018/19 a także przykładowych narzędzi do efektywnego i sprawnego przygotowania i przeprowadzenia tych zebrań.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia utrwali swoją wiedzę dotyczącą aktualnych przepisy prawa oświatowego związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz szczegółowe rozwiązania w tym zakresie, dotyczące trybu i procedur.
2. Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy szkoły, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru, programu wychowawczo-profilaktycznego, programów innowacyjnych i innych realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
3. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, w szczególności budować uchwały, opracowywać protokoły, zestawienia i analizy.

Program szkolenia


1.    Przepisy prawa, w tym prawa wewnątrzszkolnego w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów.
2.    Rozwiązania w zakresie:
·         informowania o przewidywanych rocznych ocenach,
·         ustalenia warunków i tryb podwyższania przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych;
·         ustalenia warunków i tryb podwyższania przewidywanych ocen zachowania;
·         zastrzeżeń do trybu wystawienia ocen.
3.    Egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy poprawkowe:
·         terminy, wymagania edukacyjne, sposoby powiadamiania;
·         powołanie komisji do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
·         wzory protokołów z tych egzaminów.
4.    Zebranie rady pedagogicznej  w sprawie rocznej klasyfikacji i promocji uczniów
·         przykładowy porządek zebrania;
·         zestawienia dotyczące klasyfikacji, analizy porównawcze;
·         wzory uchwał w sprawie promocji i ukończenia szkoły.
5.    Zebranie rady pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły:
·         przykładowy porządek zebrania;
·         ustalenie zadań dla członków rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, zadaniowych;
·         podanie wzorów opracowań.
6.    Uczeń o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych:
·         ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalenie wniosków;
·         okresowa wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia,
·         przykładowe wzory opracowań.
7.    Realizacja podstawy programowej:
·         przykładowe opracowania niezbędne w monitorowaniu jakościowym podstawy programowej;
·         ocena efektów uczenia.
8.    Ogólne wnioski dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego:
·         przykładowe wnioski i rekomendacje z ewaluacji wewnętrznej;
·         wnioski i zalecenia z kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa i wewnątrzszkolnych regulaminów –przykładowe opracowania;
·         wnioski i rekomendacje wynikające ze wspomagania nauczycieli;
·         obszary monitorowania - wnioski i rekomendacje do pracy w roku przyszłym;
·         przykładowe wnioski i rekomendacje z obserwacji zajęć.
    9.   Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa – wnioski i zalecenia do realizacji w roku szkolnym 2019/20.
   10.  Propozycja uchwały w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
     11.  Informacje o działalności szkoły – zadania dyrektora szkoły i nauczycieli:
·         wyniki egzaminów zewnętrznych  - analiza w zakresie kształconych umiejętności,
·         ocenianie wewnątrzszkolne (efekty wewnątrzszkolne - wyniki nauczania z poszczególnych przedmiotów),
·         wewnątrzszkolne badania wyników nauczania z uwzględnieniem wniosków z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych,
·         udział uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych,
·         organizacja zajęć dodatkowych, efektywność prowadzonych zajęć,
·         realizacja planów dydaktycznych, programów własnych i innowacyjnych,
·         projekty edukacyjne i unijne, ewaluacja.
·         ocena sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami – realizacja zadań wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego.
12.  Przykłady dokumentów, zapisów, wystąpień

Wykładowca


Halina Szymańska – wieloletni edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe