Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Zasady prowadzenia akt osobowych. Elektronizacja akt. Obowiązki i zadania pracodawcy

Kategoria: Szkolenie online dla sekretarzy, dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST


Opis szkolenia

Różne warunki i możliwości pracodawców coraz częściej skłaniają do prowadzenia akt osobowych w wersji elektronicznej. W przypadku jednostek systemu oświaty takie rozwiązania wydają się przydatne zwłaszcza
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół
Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione obowiązki  dotyczące zakładania, prowadzenia
i przechowywania akt osobowych, w tym układ akt, poszczególne części A, B, C, D,  zakres gromadzonej dokumentacji.

Korzyści ze szkolenia


-Nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, prowadzonej w postaci papierowej i elektronicznej.
-Dostrzeganie potrzeb wdrażania systemów informatycznych jako narzędzi służących rozwojowi w zarządzaniu kadrami.
-Poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązków i zadań dyrektora szkoły, wynikających ze zmian w prawie pracy, w szczególności dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
-Przygotowanie dyrektora szkoły jako pracodawcy do pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników oraz utrwalania tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji czynności prawa pracy, w tym zatrudniania.

Program szkolenia


1. Obowiązki pracodawcy dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych:
a) prowadzenie akt osobowych a kontynuacja zatrudnienia pracownika,
b) obowiązek informacyjny – wydanie pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej lub jej zniszczeniu w przypadku nieodebrania,
c) przypadki zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną – obowiązek informacyjny pracodawcy,
d) dokumentacja pracownicza jako dowód w postępowaniu sądowym.
2. Prawo odbioru dokumentacji pracowniczej przez członków najbliższej rodziny pracownika i byłego pracownika – katalog osób i przypadki określone w prawie pracy.
3. Zakres, sposób i warunki prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej,
z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji w postaci elektronicznej w zakresie organizacji jej przetwarzania i przenoszenia pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
4. Rzetelne prowadzenie dokumentacji pracowniczej, zapewnienie realizacji prawa dostępu do tej dokumentacji, potrzeba przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących jej uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Układ akt osobowych: część A, B, C, D – omówienie poszczególnych kategorii dokumentów:
a) część A - oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, obejmujące dane osobowe, o których mowa w Kodeksie pracy, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich z poprzednich okresów zatrudnienia,
b) część B - oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
c) część C - oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy,
d) część D - dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.
6. Układ akt, zasady numerowania, oryginały i kopie dokumentów.
7. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.

Wykładowca


Robert Ludwiniak – wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godzinach: 11.00-14.00

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe