Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy z uwzględnieniem trzech modułów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego.

Kategoria: wicedyrektor oraz kandydatów na stanowisko wicedyrektora placówki oświatowej


Opis szkolenia


Szkolenie ma formę webinaru podzielonego na dwie części (dwa dni po 5 godzin dydaktycznych). Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące statusu wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych, w tym zasady powierzania stanowiska, kadencyjność, rezygnacja i odwołanie. Uczestnicy otrzymują przykład zakresu czynności na stanowiskach kierowniczych. Omawiane są najczęściej wykonywane obowiązki, w tym zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem trzech wariantów organizacji pracy szkoły (stacjonarnego, hybrydowego, zdalnego). W trakcie szkolenia podawane są przykłady praktycznych rozwiązań organizacyjnych, uwzględniających różne typy szkół i placówek oświatowych. Omawiane akty prane są na bieżąco interpretowane z uwzględnieniem stanowisk ministra edukacji i orzecznictwa sądu.

Korzyści ze szkolenia


1. kształtowanie nawyków korzystania z obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji pracy na stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych,
2. poszukiwanie rozwiązań merytorycznych zmierzających do efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole po zmianie systemu oświaty

Program szkolenia


1. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy:
a) warunki formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora określone w nowym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej,
b) rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej
w powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania
z tych stanowisk;
c) uchwała rady pedagogicznej i charakter głosowania w sprawie powierzania stanowisk kierowniczych po nowelizacji ustawy Prawo oświatowe,
d) forma zawarcia stosunku pracy,
e) szczególna ochrona wynikająca z ustawy o związkach zawodowych,
f) zastępowanie nieobecnego dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki,
g) kwalifikacje wicedyrektora.
2. Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora wynikające z potrzeb organizacyjnych szkoły i reformy systemu oświaty.
3. Organizacja pracy wicedyrektora:
a) własne organizowanie tygodnia i dnia pracy, z uwzględnieniem pracy stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej,
b) harmonogram czynności kierowniczych wicedyrektora (wicedyrektorów) w układzie roku szkolnego,
c) warsztat pracy wicedyrektora.
4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego:
a) uwzględnianie w nadzorze wewnętrznym działań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa,
b) formy nadzoru pedagogicznego,
c) organizacja i planowanie czynności nadzoru pedagogicznego (obserwacja zajęć lekcyjnych
i innych zajęć, pracy biblioteki, świetlicy, pedagoga),
d) kontrola przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów określonych w statucie szkoły,
e) organizacja zastępstw, prowadzenie księgi zastępstw,
f) nadzór nad realizacją  podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,
g) organizowanie nauczania indywidualnego, z uwzględnieniem obowiązującego stanu epidemii,
h) pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
i) zasady organizowania kształcenie, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
5. Przebieg awansu zawodowego:
a) wicedyrektor w nowej ścieżce awansu zawodowego,
b) wicedyrektor w roli przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
c) nadzór realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z nowymi zasadami.
6. Udział wicedyrektora w działaniach dotyczących dokonywania nauczycielom oceny pracy.
7. Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole lub placówce:
a) zasady organizacji wycieczek szkolnych,
b) bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów i pracowników – wytyczne GIS, ministra zdrowia i ministra edukacji.
8. Bieżąca kontrola dokumentacji przebiegu nauczania:
a) dzienniki przedszkola, dzienniki zajęć lekcyjnych i dzienniki innych zajęć – obowiązek wprowadzania innych danych osobowych,
b) zmiany w zakresie prowadzenia i archiwizowania arkuszy ocen,
9. Kontrola oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy:
a) organizacja egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
b) odwołanie od trybu ustalonej oceny,
c) dokumentacja egzaminu i sposób jej przechowywania i udostępniania uczniom i rodzicom.
10. Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. Tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w art. 42 Karty Nauczyciela. Analiza potrzeb uczniów.
11. Czas pracy wicedyrektora i nauczycieli - ewidencja czasu pracy z uwzględnieniem rozliczania godzin ponadwymiarowych. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykładowca


Robert Ludwiniak –kierownik Katedry Prawa Oświatowego Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych,  radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl 

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się  w godz.11.00-14.45


PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

560.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe