Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) w szkole/placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST


Opis szkolenia


Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w zasadach tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówione zostaną także sposoby optymalizacji wykorzystania środków socjalnych, czyli najbardziej efektywnego i zgodnego przepisami ich zagospodarowania w warunkach konkretnego pracodawcy.

Podczas szkolenia poszczególne normy prawne zostaną omówione na przykładach. Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem sądu oraz stanowiskami izb skarbowych.

Formuła szkolenia zakłada możliwość zadawania przez uczestników pytań i analizę trudnych przypadków, wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

Korzyści ze szkolenia


Po szkoleniu będziecie Państwo potrafili:
- dokonać prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych,
- w sposób zgodny z prawem potrafili naliczać odpisy na ZFŚS,
- tworzyć dokonać zmiany regulaminów ZFŚS

Program szkolenia


1.Podstawy prawne:
 - Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych( Dz. U.  z 2017 r. poz.2191 ze zm.)
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349);
 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.);
 -  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
  - Ustawa z 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.1000);
  - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.200).
2. Istota i cel tworzenia Funduszu - zasady tworzenia Funduszu:
  - odpisy obowiązkowe i fakultatywne na rok 2019 r.
  - terminy odpisów,
  - ustalenie średniorocznego zatrudnienia,
  - określenie osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
  - świadczenie urlopowe dla nauczycieli jako świadczenie wymagalne.
3.Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  - rodzaje i formy świadczeń socjalnych zaliczanych do działalności socjalnej, 
  - plan przychodów i wydatków funduszu, czyli tzw. roczny preliminarz,
  - wyodrębnione grupy dochodowe wśród pracowników, 
  - definicję rodziny pracownika – emeryta, rencisty na potrzeby działalności socjalnej,
  - granice wieku dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
  - osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu,
  - zasady i sposób pozyskiwania przez pracodawcę informacji,
  - zasady korzystania ze świadczeń socjalnych współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,
  - tryb zgłaszania i wprowadzania zmian do regulaminu,
  - miejsce, tryb i terminy występowania z wnioskami o świadczenie socjalne przez osoby uprawnione,
  - tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia z możliwością wprowadzenia wewnętrznej procedury odwoławczej w razie negatywnej decyzji o ich przyznaniu,
  - przyjęte u pracodawcy wzory dokumentów przydatnych w organizowaniu działalności socjalnej.
4. Formy świadczeń socjalnych:
  - świadczenia rzeczowe,
  - paczki dla dzieci,
  - imprezy okolicznościowe,
  - dopłaty do wypoczynku,
  - tzw. wczasy pod gruszą,
  - zapomogi i zapomogi losowe,
  - pieniądze na leki,
  - choroby,
  - pożyczki mieszkaniowe
 5.Świadczenie urlopowe dla nauczycieli:
  - nauczyciele uprawnieni,
  - proporcjonalność świadczenia.
6.Dokumentacja prowadzonej pomocy socjalnej:
  - karty pomocy socjalnej,
  - wnioski o pomoc z Funduszu,
  - zaświadczenia,
  - oświadczenia pracowników,
  - zasady pracy Komisji Socjalnej.

Wykładowca


Robert Ludwiniak – wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl 

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz 10.00-13.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe